Get Adobe Flash player
Home Oddział Elektromontaż Wrocław RDGm-12
ROZDZIELNICE TYPU RDGm-12

 

Rozdzielnice przeznaczone do przyjęcia i rozdziału energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz, przy znamionowym napięciu roboczym do 12 kV. Posiadają stopień ochrony IP-54 i nadają się do stosowania w szczególnie trudnych warunkach pracy.

RDGm-12


Opis techniczny

Rozdzielnice typu RDGm-12 mogą pracować w kopalnianych systemach rozdzielczych, w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem gazów i pyłów lub o stopniu "a" zagrożenia wybuchem metanu. Są one rozdzielnicami wnętrzowymi, dwuczłonowymi, przedziałowymi, w osłonie metalowej z izolacją powietrzną i pojedynczym systemem szyn zbiorczych. Wyposażone są w nowoczesną aparaturę, niewymagającą częstych przeglądów i konserwacji. Rozdzielnice te wykonywane są jako wolnostojące i przyścienne.

Konstrukcję rozdzielnic typu RDGm-12 zaprojektowano tak, aby zapewniona była wymagana łukoodporność. Gazy powstałe podczas palenia się łuku elektrycznego wewnątrz celki rozprężają się do wewnętrznego kanału dekompresyjnego (wspólnego dla zestawu minimum 4-polowego).

Pola rozdzielcze mają konstrukcję szkieletową, spawaną, wykonaną z blachy stalowej. Do konstrukcji tej przykręcone są osłony, elementy mocujące aparaty elektryczne, itp. Wszystkie elementy konstrukcji wykonane są z blachy stalowej z pokryciem galwanicznym (cynk lub „alucynk"). Poszczególne pola przykręcane są do ram dolnych, wspólnych dla zestawu transportowego (jedno, dwa, trzy lub cztery pola). Drzwi pól posiadają wzmocnioną konstrukcję. Drzwi oraz osłony boczne i tylne zabezpieczone są przed wpływem czynników zewnętrznych lakierem proszkowym.

Pole rozdzielcze składa się z członu stałego oraz wysuwnego. Człon stały posiada następujące przedziały (oddzielone od siebie przegrodami metalowymi):

 • przedział szynowy,
 • przedział członu wysuwnego,
 • przedział przyłączy kablowych,
 • przedział dekompresyjny,
 • przedział obwodów pomocniczych,
 • szafka obwodów okrężnych.

Człony wysuwne, w zależności od funkcji pola, w którym mają pracować, mogą być wyposażone w:

 • wyłącznik próżniowy typu SION (1250A), EVB (do 1250A), VD4 (do 1250A),
 • wyłącznik SF6 typu HD4 (do 1250A),
 • odcinacz (do 1250A),
 • stycznik próżniowy typu V-Contact dobezpieczony wkładkami bezpiecznikowymi typu CEF lub CMF,
 • stycznik typu Rollarc (styki w izolacji SF6),
 • układ pomiaru napięcia (przekładniki napięciowe zabezpieczone wkładkami bezpiecznikowymi typu WBP).

Człon wysuwny przemieszczany jest między położeniami „PRÓBA"-„PRACA" za pomocą napędu śrubowego uruchamianego odejmowaną korbą. Istnieje także możliwość zdalnego sterowania przemieszczaniem członów wysuwnych z położenia próba do położenia praca i odwrotnie przy pomocy napędu silnikowego, oraz zdalnego zamykania i otwierania uziemnika przy pomocy napędu silnikowego.

Dane techniczne:

 

Napięcie znamionowe:

-       pole z wyłącznikiem (odcinaczem)

-       pole ze stycznikiem

 

12 kV

7,2 kV

Napięcie robocze:

-       pole z wyłącznikiem (odcinaczem)

-       pole ze stycznikiem

 

do 12  kV

do 7,2 kV

Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej:

-     do ziemi i między biegunami

-     bezpiecznej przerwy izolacyjnej

Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane:

-     do ziemi i między biegunami

-     bezpiecznej przerwy izolacyjnej

 

 

do 28 kV

do 32 kV

 

 

75 kV (1,2/50μs)

85 kV (1,2/50 μs)

Częstotliwość znamionowa/liczba faz

50 Hz/3

Znamionowy prąd ciągły szyn zbiorczych

do 1250 A

Znamionowy prąd ciągły pól :

-       pole z wyłącznikiem (odcinaczem)

-       pole ze stycznikiem

 

do 1250 A

250 A

Znamionowy prąd szczytowy

do 80kA

Znamionowy prąd 1- sekundowy

do 31,5kA

Odporność łukowa, wg PN-EN 62271-200:2007:

25 kA/1s

Klasyfikacja IAC

BFLR

Stopień ochrony

IP 54

Masa pojedynczego pola rozdzielnicy

(bez członu wysuwnego)

~450 kg

Gabaryty :

-    szerokość

-    głębokość

-    wysokość

     (+szafka obwodów okrężnych)

 

 

600 mm

1200 mm

1750 mm

 (+150/300) mm

 

Zgodność z normami:

Rozdzielnice typu RDGm-12 spełniają wymagania poniższych norm:

 • Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. W sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych,
 • PN-G-50000:2002 Ochrona pracy w górnictwie. Maszyny górnicze. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i ergonomii,
 • PN-G-50003:2003 Ochrona pracy w górnictwie. Urządzenia elektryczne górnicze. Wymagania i badania,
 • PN-G-42050:1997 Elektroenergetyka kopalniana. Rozdzielnice kopalniane prądu przemiennego powyżej 1kV do 15kV włącznie. Wymagania i badania,
 • PN-EN-62271-200:2007 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcia powyżej 1kV do 52kV włącznie.
 • PN-EN 60694:2004 (IEC 60694) Postanowienia wspólne dotyczące norm na wysokonapięciową aparaturę rozdzielczą i sterowniczą.

 

Zalety stacji

 1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z zewnątrz, z jednej strony stacji do rozdzielnic SN i nn.

 2. Krótki czas i prostota montażu - stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.

 3. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie B35, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji

 4. Stacja posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.

 5. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.

 6. Zastosowanie fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.

Dane techniczne:

17,5 kV 24 kV

95 kV / 38 kV

125 kV / 50 kV
110 kV / 45 kV 145 kV / 60 kV
400 A, 630 A
200 A
16 kA
40 kA

Rozdzielnica nn:

420 V
690 V
1250 A
400 A
16 kA
32 kA

Wymiary gabarytowe stacji:

3 000 mm
1 600 mm
1 960 mm
1 000 mm

Masa stacji bez transformatora:

8 000 kg

Badania typu Instytutu Energetyki W-wa,
Certyfikat nr 002/2008
ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62271-202:2007

 

Schemat strukturalny:

 

Stacja STLm-3/1b spełnia wymagania norm:

- PN-EN 61330:2001
- PN-EN 60298:2000
- PN EN 60694:2004
- PN EN 60529:2003
- PN-EN 60439-1:2003
PN-EN 62271-202:2007