Get Adobe Flash player
Home Oddział Elektromontaż Wrocław RS-17, RS-24
  ROZDZIELNICE TYPU RS-17 i RS-24

 

Rozdzielnice przedziałowe przeznaczone do przyjęcia i rozdziału energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz, przy znamionowym napięciu roboczym do odpowiednio: 17 kV i 24 kV, w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej i zawodowej.

rs-17 i 24 800


Opis techniczny

 

Rozdzielnice typu RS-17 i RS-24 są rozdzielnicami przedziałowymi, w osłonie metalowej, z izolacją stałopowietrzną, wyposażoną w nowoczesną aparaturę łączeniową, z pojedynczym systemem szyn zbiorczych. Pola rozdzielnic mogą być wykonywane jako przyścienne lub wolnostojące, z drzwiami prawymi lub lewymi, co pozwala na optymalne wykorzystanie pomieszczenia rozdzielni oraz dostosowanie do panujących w miejscu zainstalowania warunków.

Pola rozdzielcze RS-17 i RS-24 charakteryzują się następującymi właściwościami:
 • wysoką niezawodnością pracy,
 • pewnym w działaniu systemem blokad mechanicznych i elektromechanicznych, umożliwiającym przeprowadzenie tylko dopuszczalnych w danych stanach manipulacji,
 • wszystkie komponenty wyposażenia będące pod napięciem umieszczone są w uziemionych metalowych przedziałach zapewniających wymaganą łukoodporność,
 • celki z członami wysuwnymi wyposażono w metalowe przegrody ruchome osłaniające styki stałe po wyjechaniu członu wysuwnego,
 • długim okresem pracy, bez konieczności przeprowadzania zabiegów konserwacyjnych,
 • łatwym i szybkim dostępem do urządzeń dla nadzoru i konserwacji poprzez otwarcie drzwi, względnie zdjęcie pokrywy,
 • możliwością  przyściennego  ustawienia  rozdzielnicy,  pozwalającego  na oszczędne  gospodarowanie  powierzchnią pomieszczenia,
 • nowoczesną, niezawodną aparaturą łączeniową:
  - wyłączniki próżniowe typu  VD4, HVX, SION, VC-1(w RS-24 również EVB3),
  - wyłącznik w izolacji SF6 typu Hd4,
  - rozłączniki typu  NAL, NALF, OR, OM, OMB,
  - odłączniki typu OWIII, OW.
 • wysoką odpornością na korozję (konstrukcja rozdzielnicy jest wykonana z blachy stalowej pokrytej warstwą aluminium z cynkiem),
 • możliwością wykonania rozdzielnicy sterowanej zdalnie drogą radiową,
 • prostą obsługą i konserwacją.
Wysokie bezpieczeństwo obsługi zostało osiągnięte poprzez:
 • wykonanie pól odpornych na skutki zwarć wewnętrznych,
 • wydzielenie przedziałów oddzielonych od siebie metalowymi, uziemionymi przegrodami,
 • specjalnie wzmocnioną konstrukcję pól (osłony, zamki, zawiasy),
 • kanały dekompresyjne - ograniczające wzrost ciśnienia (w przypadku zwarć łukowych) w przedziałach,
 • blokady mechaniczne i elektromechaniczne zapobiegające błędnym manipulacjom łączeniowym,
 • dostęp do urządzeń i obwodów niskiego napięcia odbywa się z wyeliminowaniem możliwości dotknięcia elementów pod napięciem,
 • zastosowanie układów kontrolnych, sygnalizacyjnych, mechanicznych wskaźników położenia i wzierników.
Dane techniczne:

RS-17 i 24 parametry

 Warunki środowiskowe pracy

Rozdzielnice typu RS-17 i RS-24 z zainstalowaną aparaturą są przystosowane do pracy w pomieszczeniach, w których czynniki środowiskowe zapewniają warunki normalne wg. PN-EN 62271-1:2009.

rs-17 i 24 - warunki środowiskowe

Budowa pola rozdzielczego

Pola rozdzielcze mają konstrukcję blaszaną, nitowaną. Do konstrukcji tej przykręcone są osłony, elementy mocujące aparaty elektryczne, itp. Wszystkie elementy konstrukcji wykonane są z blachy stalowej z pokryciem galwanicznym (cynk lub „alucynk"). Drzwi pól posiadają wzmocnioną konstrukcję. Drzwi oraz osłony boczne i tylne zabezpieczone są przed wpływem czynników zewnętrznych lakierem proszkowym.

Pole rozdzielcze dwuczłonowe składa się z członu stałego oraz członu wysuwnego. Budowę typowego pola dwuczłonowego pokazano na rysunku (rys. 1.).

rs-17 i 24 - rysunek pola

Pole to posiada wydzielone przedziały: szynowy, przyłączowy, aparatowy i obwodów pomocniczych. Do przedziału aparatowego wprowadzony jest człon ruchomy w postaci wyłącznika, stycznika, odcinacza lub członu pomiarowego z przekładnikami napięciowymi (pola pomiarowe). W przedziale przyłączowym montowane mogą być (zależnie od typu pola) przekładniki prądowe, przekładniki napięciowe, przekładniki ziemnozwarciowe, izolatory reaktancyjne, ograniczniki przepięć.

Rozmieszczenia aparatury obwodów pomocniczych dokonuje producent rozdzielnicy w oparciu o dostarczoną dokumentację. Przewody oraz kable obwodów wtórnych wewnątrz przedziału prowadzone są w korytkach kablowych, a wyprowadzenie ich na zewnątrz następuje poprzez dławiki gumowe. Obwody te w pozostałych przedziałach przebiegają w rurach ochronnych.

Obwody okrężne pomiędzy sąsiednimi polami prowadzone są przez dławiki gumowe umieszczone w bocznych ścianach przedziału obwodów pomocniczych. Kable sterownicze z poszczególnych pól rozdzielczych do pomieszczeń nastawni zaleca się prowadzić w kanale kablowym (przez dno pola) lub na drabinkach kablowych nad przedziałem obwodów wtórnych (poprzez dach).

Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w napęd silnikowy członu wysuwnego umożliwiający zdalne sterowanie członem z położenia „próba" do położenia „praca" i odwrotnie, jak również napęd silnikowy do zamykania i otwierania uziemnika. Wariant z ww. wyposażeniem można zastosować w bezobsługowych stacjach elektroenergetycznych.

Przykładowe schematy pól:

rs-17 i 24 - schetaty

Zgodność z normami:

Rozdzielnice typu RS-17 i RS-24 spełniają wymagania poniższych norm:

 • PN-EN-62271-200:2007 "Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1kV do 52 kV włącznie " i normy związane.
 • PN-EN 62271-1:2009 "Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 1: Postanowienia wspólne ".
 • PETROELTECH S.A. stosuje system zarządzania zgodny z PN-EN ISO 9001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalety stacji

 1. Funkcjonalność dzięki małym gabarytom oraz rozwiązaniu swobodnego dostępu z zewnątrz, z jednej strony stacji do rozdzielnic SN i nn.

 2. Krótki czas i prostota montażu - stacja jest kompletnym urządzeniem energetycznym dostarczanym do miejsca zainstalowania w stanie zmontowanym.

 3. Obudowa żelbetowa stacji wykonana jest z betonu o wysokiej klasie B35, co wpływa na polepszenie warunków cieplnych oraz nie powoduje roszenia wewnątrz stacji

 4. Stacja posiada trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI120.

 5. Pełne bezpieczeństwo ekologiczne dzięki zastosowaniu szczelnego fundamentu betonowego, zabezpieczającego przed przenikaniem do gruntu ewentualnych wycieków oleju z transformatora.

 6. Zastosowanie fundamentu betonowego o głębokości uwzględniającej strefę przemarzania gruntu.

Dane techniczne:

17,5 kV 24 kV

95 kV / 38 kV

125 kV / 50 kV
110 kV / 45 kV 145 kV / 60 kV
400 A, 630 A
200 A
16 kA
40 kA

Rozdzielnica nn:

420 V
690 V
1250 A
400 A
16 kA
32 kA

Wymiary gabarytowe stacji:

3 000 mm
1 600 mm
1 960 mm
1 000 mm

Masa stacji bez transformatora:

8 000 kg

Badania typu Instytutu Energetyki W-wa,
Certyfikat nr 002/2008
ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62271-202:2007

 

Schemat strukturalny:

 

Stacja STLm-3/1b spełnia wymagania norm:

- PN-EN 61330:2001
- PN-EN 60298:2000
- PN EN 60694:2004
- PN EN 60529:2003
- PN-EN 60439-1:2003
PN-EN 62271-202:2007