Energetyka to nasza specjalość

ZAWIADOMIENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
z dnia 3 kwietnia 2023 roku

Zarząd REVICO spółka akcyjna z siedzibą w Mirosławiu, na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2023 roku o godz. 15.00 w siedzibie Spółki w m. Mirosław, ul. Długa 3.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór komisji skrutacyjnej.
 3. Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie ważności Zgromadzenia oraz jego zdolności uchwałodawczej.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu REVICO S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego REVICO S.A. za rok obrotowy 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu REVICO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej REVICO S.A. za rok obrotowy 2022 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REVICO S.A. za rok obrotowy 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki REVICO S.A. za rok obrotowy 2022.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022 ( x 3).
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022 ( x 3).
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd informuje, że do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art.407 § 1 K.s.h. wyłożona będzie do wglądu na 3 dni robocze przed terminem Zgromadzenia tj. w dniach 14-18 kwietnia 2023 r., w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu (pokój 113).
W Biurze Zarządu będą również udostępnione akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych w art.407 § 2 K.s.h., tj. na tydzień przed terminem Zgromadzenia.

ZAWIADOMIENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
z dnia 15 września 2022 roku

Zarząd REVICO spółka akcyjna z siedzibą w Mirosławiu, na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 września 2022 roku o godz. 15.00 w siedzibie Spółki w m. Mirosław, ul. Długa 3.

Porządek obrad przewiduje:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór komisji skrutacyjnej.
 3. Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie ważności Zgromadzenia oraz jego zdolności uchwałodawczej.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu REVICO S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego REVICO S.A. za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu REVICO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej REVICO S.A. za rok obrotowy 2021 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REVICO S.A. za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki REVICO S.A. za rok obrotowy 2021.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021 ( x 3).
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021 ( x 3).
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd informuję, że do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art.407 § 1 K.s.h. wyłożona będzie do wglądu na 3 dni robocze przed terminem Zgromadzenia tj. w dniach 27-30 września 2022 r., w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu (pokój 113).
W Biurze Zarządu będą również udostępnione akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych w art.407 § 2 K.s.h., tj. na tydzień przed terminem Zgromadzenia.

ZAWIADOMIENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
z dnia 9 sierpnia 2021 roku

Zarząd REVICO spółka akcyjna z siedzibą w Mirosławiu, na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2021 roku o godz. 14.00 w siedzibie Spółki w m. Mirosław, ul. Długa 3.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór komisji skrutacyjnej.
 3. Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie ważności Zgromadzenia oraz jego zdolności uchwałodawczej.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu REVICO S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego REVICO S.A. za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu REVICO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej REVICO S.A. za rok obrotowy 2020 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REVICO S.A. za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki REVICO S.A. za rok obrotowy 2020.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020 ( x 3).
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020 ( x 3).
 12. Powołanie Rady Nadzorczej piątej kadencji.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd informuję, że do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art.407 § 1 K.s.h. wyłożona będzie do wglądu na 3 dni robocze przed terminem Zgromadzenia tj. w dniach 24-26 sierpnia 2021 r., w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu (pokój 113).
W Biurze Zarządu będą również udostępnione akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych w art.407 § 2 K.s.h., tj. na tydzień przed terminem Zgromadzenia.

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY REVICO S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTU AKCJI
z dnia 14 września 2020 roku

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, z późn. zm.), dalej jako „Ustawa”, w imieniu REVICO S.A. informuję akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REVICO S.A. tj. Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy REVICO S.A. do złożenia dokumentów akcji / odcinków zbiorowych akcji najpóźniej do 30 listopada 2020 roku, w Biurze Zarządu Spółki pod adresem Mirosław 39 C, w godzinach pracy biura tj. 7.00-15.00, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wezwań wymaganych przepisami prawa.

DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY REVICO S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTU AKCJI
z dnia 1 października 2020 roku

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, z późn. zm.), dalej jako „Ustawa”, w imieniu REVICO S.A. informuję akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REVICO S.A. tj. Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy REVICO S.A. do złożenia dokumentów akcji / odcinków zbiorowych akcji najpóźniej do 30 listopada 2020 roku, w Biurze Zarządu Spółki pod adresem Mirosław 39 C, w godzinach pracy biura tj. 7.00-15.00, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wezwań wymaganych przepisami prawa.

TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY REVICO S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTU AKCJI
z dnia 19 października 2020 roku

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, z późn. zm.), dalej jako „Ustawa”, w imieniu REVICO S.A. informuję akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REVICO S.A. tj. Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy REVICO S.A. do złożenia dokumentów akcji / odcinków zbiorowych akcji najpóźniej do 30 listopada 2020 roku, w Biurze Zarządu Spółki pod adresem Mirosław 39 C, w godzinach pracy biura tj. 7.00-15.00, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wezwań wymaganych przepisami prawa.

CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY REVICO S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTU AKCJI
z dnia 4 listopada 2020 roku

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, z późn. zm.), dalej jako „Ustawa”, w imieniu REVICO S.A. informuję akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REVICO S.A. tj. Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy REVICO S.A. do złożenia dokumentów akcji / odcinków zbiorowych akcji najpóźniej do 30 listopada 2020 roku, w Biurze Zarządu Spółki pod adresem Mirosław 39 C, w godzinach pracy biura tj. 7.00-15.00, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

Niniejsze wezwanie jest czwartym spośród pięciu wezwań wymaganych przepisami prawa.

PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY REVICO S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTU AKCJI
z dnia 20 listopada 2020 roku

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, z późn. zm.), dalej jako „Ustawa”, w imieniu REVICO S.A. informuję akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REVICO S.A. tj. Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy REVICO S.A. do złożenia dokumentów akcji / odcinków zbiorowych akcji najpóźniej do 30 listopada 2020 roku, w Biurze Zarządu Spółki pod adresem Mirosław 39 C, w godzinach pracy biura tj. 7.00-15.00, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

Niniejsze wezwanie jest piątym spośród pięciu wezwań wymaganych przepisami prawa.