Energetyka to nasza specjalość

ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
z dnia 21 listopada 2023 roku

Zarząd REVICO spółka akcyjna z siedzibą w Mirosławiu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321558 („Spółka”) na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2023 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w m. Mirosław, ul. Długa 3 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia,
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 3. Wybór Przewodniczącego,
 4. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
 5. Przyjęcie porządku obrad,
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:
  a/ odwołanie Rady Nadzorczej,
  b/ określenie liczby członków Rady Nadzorczej,
  c/ utworzenie grupy do wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami,
  d/ wybór członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grypami,
  e/ powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego.
 7. Wypłata dywidendy z utworzonego z podziału zysku z lat ubiegłych tj. 2021 i 2022 kapitału zapasowego,
 8. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zobowiązania Zarządu Spółki do zwołania NZW w spółkach: Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AGTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, w celu podjęcia uchwały o zmianie w składzie Rad Nadzorczych tych spółek,
 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zobowiązania Zarządu Spółki do zwołania NZW w spółce Elektromontaż-Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w celu powołania Rady Nadzorczej,
 13. Sprawy różne,
 14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian:

Dotychczasowe brzmienie § 14 Statutu:

„§14.

 1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 do 5 członków, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz.
 2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.
 3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
 4. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.
 5. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest powoływany przez Walne Zgromadzenie. Wiceprzewodniczący i Sekretarz wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona pozostałych członków Rady.
 6. Ustała się, że co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi być tzw. niezależnymi członkami z których każdy musi spełniać łącznie następujące wymogi:
  1) nie jest pracownikiem Spółki, ani Podmiotu Powiązanego, Dominującego lub Zależnego,
  2) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego, Dominującego lub Zależnego,
  3) nie jest akcjonariuszem dysponującym 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Walnym Zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego, Dominującego lub Zależnego,
  4) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Walnym Zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego, Dominującego lub Zależnego,
  5) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka, pożyciu albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających.
 7. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej przed ich powołaniem składają Spółce pisemne oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w ust. 6, jak również zobowiązani są w trakcie pełnienia funkcji do niezwłocznego poinformowania Rady o ich zaistnieniu.
 8. W sytuacji, gdy liczba niezależnych członków Rady Nadzorczej będzie wynosiła mniej niż dwóch, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby niezależnych członków do wymagań statutowych, Rada i Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym.
 9. Pojęcia: Podmiot Powiązany, Podmiot Dominujący, Podmiot Zależny mają znaczenie nadane definicjami odnoszącymi się do spółek o tym charakterze określonymi właściwymi przepisami Kodeksu spółek handlowych."

Proponowane brzmienie § 14 Statutu:

„§14.

 1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 do 6 członków, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz.
 2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.
 3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
 4. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji, z zastrzeżeniem ujętym w ust. 2.
 5. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest powoływany przez Walne Zgromadzenie. Wiceprzewodniczący i Sekretarz wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona pozostałych członków Rady. "

Zarząd informuje, że do udziału w Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 KSH wyłożona będzie do wglądu na 3 dni robocze przed terminem Zgromadzenia tj. w dniach 7,8 oraz 11 grudnia 2023 r., w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu (pokój 113).

W Biurze Zarządu będą również udostępnione akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych w art. 407 § 2 KSH, tj. na tydzień przed terminem Zgromadzenia.

Ogłoszenie o niedojściu podwyższenia kapitału zakładowego do skutku
Data publikacji 19 października 2023 r.

Zarząd spółki Revico S.A., z siedzibą w Mirosławiu, przy ul. Długiej 3, 09-472 Mirosław, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321558 („Spółka”), działając na podstawie art. 438 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym informuje o niedojściu podwyższenia kapitału zakładowego do skutku, objętego treścią Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wskazania dnia prawa poboru, zaoferowania akcji w drodze subskrypcji zamkniętej oraz upoważnienia zarządu, w drodze emisji zwykłych akcji imiennych serii C Spółki („Uchwała”).

Niedojście podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do skutku związane jest z brakiem złożenia wystarczającej liczby zapisów na akcje serii C w drugim terminie poboru ogłoszonym przez zarząd Spółki w dniu 19 września 2023 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG 181/2023, poz. 45052), wobec czego nie doszło do subskrypcji całej liczby akcji serii C przeznaczonych do objęcia.

Zarząd Spółki, zgodnie z dotychczasowymi ogłoszeniami, dokona zwrotu kwot wpłaconych na akcje serii C przelewem na rachunki bankowe akcjonariuszy, z których dokonano wpłat na akcje serii C, w terminie 7 dni od dnia niedojścia emisji akcji serii C do skutku, tj. od dnia 5 października 2023 r.

Informacja
Data publikacji 6 października 2023 r.

Zarząd Spółki REVICO S.A. z siedzibą w Mirosławiu, działając zgodnie z pkt. 2 postanowienia Sądu Okręgowego w Łodzi, X Wydział Gospodarczy z dnia 28 września 2023 roku – sygn. akt X GC 1037/23 informuje Akcjonariuszy Spółki, o toczącym się postępowaniu w przedmiocie stwierdzenia nieważności ewentualnie uchylania uchwał podjętych w dniu 18.08.2023 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki REVICO S.A. w przedmiocie:

a) wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Krzysztofa Iwanowskiego

b) podwyższenia kapitału zakładowego REVICO S.A., wskazania dnia poboru, zaoferowania akcji w drodze subskrypcji zamkniętej oraz upoważnienia zarządu,

c) zmiany statutu Spółki REVICO S.A.

Anulowanie drugiego ogłoszenia o prawie poboru akcji imiennych serii c, opublikowanego w dniu 19 września 2023 roku.
Data publikacji 04.10.2023 r. godz.13:30

Zarząd REVICO S.A. z siedzibą w Mirosławiu, informuje Akcjonariuszy Spółki, że podjął decyzję o anulowaniu drugiego ogłoszenia o prawie poboru akcji imiennych serii c opublikowanego w dniu 19 września 2023 roku.
Informacje o dalszych działaniach w przedmiotowym zakresie, będą przekazywane do wiadomości Akcjonariuszy na bieżąco.

 • DRUGIE OGŁOSZENIE O PRAWIE POBORU AKCJI IMIENNYCH SERII C
  z dnia 19 września 2023 roku

  Zarząd spółki Revico S.A., z siedzibą w Mirosławiu, przy ul. Długiej 3, 09-472 Mirosław, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321558 („Spółka”), działając na podstawie art. 434 § 1 i 2 w zw. z art. 435 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym oferuje akcjonariuszom Spółki, którym w dniu prawa poboru przysługuje prawo poboru, objęcie 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C, na zasadach subskrypcji zamkniętej. :

  1. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wskazania dnia prawa poboru, zaoferowania akcji w drodze subskrypcji zamkniętej oraz upoważnienia zarządu, w drodze emisji zwykłych akcji imiennych serii C Spółki („Uchwała”).
  2. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 7.000.000 (siedem milionów) złotych.
  3. Prawu poboru podlega 490.703 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset trzy) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych za jedną akcję.
  4. Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosi 10 (dziesięć) złotych.
  5. Dzień Prawa Poboru zgodnie z Uchwałą został ustalony na dzień 18 sierpnia 2023 r. („Dzień Prawa Poboru”).
  6. Osobami uprawnionymi do dokonania zapisu na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru tych akcji są osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Prawa Poboru(„Akcjonariusze”). Akcjonariuszom przysługuje prawo objęcia nowych akcji serii C w stosunku do liczby akcji posiadanych na Dzień Prawa Poboru. Akcjonariuszowi na koniec Dnia Prawa Poboru, przysługiwać będzie jedno prawo poboru akcji serii C, przy czym jedno jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 0,27693412 akcji serii C.
  7. Otwarcie subskrypcji zamkniętej w ramach pierwszego terminu prawa poboru nastąpiło w dniu następującym po dniu ukazania się pierwszego ogłoszenia o subskrypcji zamkniętej akcji serii C Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym tj. w dniu 23 sierpnia 2023 r., zaś zamknięcie subskrypcji w ramach pierwszego terminu prawa poboru nastąpiło w dniu 13 września 2023 r.
  8. W związku z niewykonaniem w pierwszym terminie prawa poboru z wszystkich akcji Spółki, zarząd Spółki informuje, że po uwzględnieniu zapisów złożonych w pierwszym terminie prawa poboru pozostało do objęcia 490.703 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset trzy) akcji zwykłych imiennych serii C Spółki.
  9. Zapisy na akcje nowej emisji serii C w ramach drugiego terminu prawa poboru będą przyjmowane począwszy od dnia następującego po dniu ukazania się niniejszego drugiego Ogłoszenia o subskrypcji zamkniętej akcji serii C Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym („Dzień Otwarcia Subskrypcji”) przez okres 2 tygodni („Dzień Zamknięcia Subskrypcji”).
  10. Wpłaty na akcje serii C objęte zapisem należy uiszczać na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez bank: PKO BP SA nr rachunku 02 1020 3974 0000 5102 0176 0669. Wpłaty na akcje serii C objęte zapisem winny być dokonane w wysokości wynikającej z pomnożenia liczby akcji objętych zapisem przez cenę emisyjną jednej akcji, tj. 10 (dziesięć) złotych. Wpłata na akcje serii C objęte zapisem powinna wpłynąć na rachunek bankowy Spółki najpóźniej w Dniu Zamknięcia Subskrypcji, z zastrzeżeniem, że minimalna wysokość wpłaty na akcje serii C, która powinna zostać dokonana do Dnia Zamknięcia Subskrypcji wynosi 25% wartości nominalnej akcji serii C objętych zapisem, natomiast pełna wpłata powinna zostać dokonana w terminie jednego roku od dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Niedokonanie wpłaty na akcje objęte zapisem w wysokości minimalnej określonej w zdaniu poprzedzającym najpóźniej w Dniu Zamknięcia Subskrypcji skutkować będzie nieważnością zapisu oraz niemożliwością dokonania przez Zarząd Spółki przydziału Akcji serii C osobie, która nie opłaciła złożonego zapisu.
  11. W razie niewykonania przez Akcjonariusza prawa poboru w drugim terminie, o którym mowa w pkt. 9 powyżej uważa się, że Akcjonariusz rezygnuje z prawa poboru.
  12. W drugim terminie prawa poboru, przydział akcji nastąpi według zasad określonych w art. 435 § 2 KSH, tj.:

   a. Akcjonariusze mogą złożyć zapisy na dowolną liczbę akcji serii C, jednak nie większą niż całkowita liczba akcji nieobjętych w pierwszym terminie a pozostałych do objęcia;

   b. jeżeli liczba zamówień przewyższy liczbę pozostałych do objęcia akcji, każdemu subskrybentowi zostanie przyznany taki procent nieobjętych dotychczas akcji, jaki przysługuje mu w dotychczasowym kapitale zakładowym; pozostałe akcje dzieli się równo w stosunku do liczby zgłoszeń, z tymże ułamkowe części akcji przypadające poszczególnym Akcjonariuszom uważa się za nieobjęte;

   c. liczba akcji przydzielonych Akcjonariuszowi zgodnie z lit. a i b powyżej nie może być wyższa niż liczba akcji, na które złożył on zamówienie;

   d. pozostałe akcje, nieobjęte zgodnie z lit. a i b powyżej, zarząd przydziela według swego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna

  13. Akcjonariusz przestaje być związany zapisem na akcje serii C z upływem trzech miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia o pierwszym terminie prawa poboru, tj. od dnia 22 sierpnia 2023, jeżeli w tym czasie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i emisja akcji serii C nie zostaną zgłoszone do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
  14. Spółka ogłosi o przydziale akcji serii C w terminie dwóch tygodni od Dnia Zamknięcia Subskrypcji.
  15. W razie chęci wykonania prawa poboru akcji serii C, należy złożyć w siedzibie Spółki (ul. Długa 3, 09-472 Mirosław), w biurze Zarządu Spółki w godzinach od 07:00 do 15:00 w terminie, o którym mowa w pkt. 9 powyżej, pisemny formularz zapisu na akcje wypełniony w dwóch egzemplarzach. Formularze zapisu na akcje zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki www.revico.pl oraz w siedzibie Spółki, gdzie przyjmowane są zapisy na akcje.
  16. W przypadku (i) niedojścia emisji akcji do skutku, (ii) upływu terminu do zgłoszenia nowej emisji sądowi rejestrowemu, (iii) nieprzyznania akcji danemu subskrybentowi albo (iv) uprawomocnienia się orzeczenia odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru, zwrot kwot wpłaconych na akcje serii C nastąpi przelewem na rachunki bankowe Akcjonariuszy z których dokonano wpłat na akcje serii C, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej powyżej.

  [Revico] Formularz zapisu na akcje(641114467.1) - II ogłoszenie

  PIERWSZE OGŁOSZENIE O PRAWIE POBORU AKCJI IMIENNYCH SERII C
  z dnia 22 sierpnia 2023 roku

  Zarząd spółki Revico S.A., z siedzibą w Mirosławiu, przy ul. Długiej 3, 09-472 Mirosław, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321558 („Spółka”), działając na podstawie art. 434 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym oferuje akcjonariuszom Spółki, którym w dniu prawa poboru przysługuje prawo poboru, objęcie 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C, na zasadach subskrypcji zamkniętej. :

  1. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wskazania dnia prawa poboru, zaoferowania akcji w drodze subskrypcji zamkniętej oraz upoważnienia zarządu, w drodze emisji zwykłych akcji imiennych serii C Spółki („Uchwała”).
  2. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 7.000.000 (siedem milionów) złotych.
  3. Prawu poboru podlega 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych za jedną akcję.
  4. Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosi 10 (dziesięć) złotych.
  5. Dzień Prawa Poboru zgodnie z Uchwałą został ustalony na dzień 18 sierpnia 2023 r. („Dzień Prawa Poboru”).
  6. Osobami uprawnionymi do dokonania zapisu na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru tych akcji są osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Prawa Poboru („Akcjonariusze”). Akcjonariuszom przysługuje prawo objęcia nowych akcji serii C w stosunku do liczby akcji posiadanych na Dzień Prawa Poboru w ten sposób, że na jedną akcję Spółki przypada jedno prawo poboru akcji serii C, przy czym przy uwzględnieniu liczby emitowanych akcji serii C jedno prawo poboru daje prawo do objęcia 0,27693412 akcji serii C. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba akcji serii C przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. Zdanie poprzedzające nie uchybia uprawnieniu Akcjonariusza, który w pierwszym terminie wykonania prawa poboru dokonał zapisu na akcje serii C w liczbie odpowiadającej wszystkim posiadanym przez niego prawom poboru, do dokonania dodatkowego zamówienia na akcje serii C w ramach drugiego terminu poboru pozostałych akcji serii C, zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. 10 poniżej.
  7. Zapisy na akcje nowej emisji serii C w ramach pierwszego terminu prawa poboru będą przyjmowane począwszy od dnia następującego po dniu ukazania się niniejszego pierwszego Ogłoszenia o subskrypcji zamkniętej akcji serii C Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym („Dzień Otwarcia Subskrypcji”) przez okres 3 tygodni („Dzień Zamknięcia Subskrypcji”).
  8. Wpłaty na akcje serii C objęte zapisem należy uiszczać na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez bank: PKO BP SA nr rachunku 02 1020 3974 0000 5102 0176 0669. Wpłaty na akcje serii C objęte zapisem winny być dokonane w wysokości wynikającej z pomnożenia liczby akcji objętych zapisem przez cenę emisyjną jednej akcji, tj. 10 (dziesięć) złotych. Wpłata na akcje serii C objęte zapisem powinna wpłynąć na rachunek bankowy Spółki najpóźniej w Dniu Zamknięcia Subskrypcji, z zastrzeżeniem, że minimalna wysokość wpłaty na akcje serii C, która powinna zostać dokonana do Dnia Zamknięcia Subskrypcji wynosi 25% wartości nominalnej akcji serii C objętych zapisem, natomiast pełna wpłata powinna zostać dokonana w terminie jednego roku od dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Niedokonanie wpłaty na akcje objęte zapisem w wysokości minimalnej określonej w zdaniu poprzedzającym najpóźniej w Dniu Zamknięcia Subskrypcji skutkować będzie nieważnością zapisu oraz niemożliwością dokonania przez Zarząd Spółki przydziału Akcji serii C osobie, która nie opłaciła złożonego zapisu.
  9. W razie niewykonania przez Akcjonariusza prawa poboru w pierwszym terminie, uważa się, że Akcjonariusz rezygnuje z prawa poboru w pierwszym terminie, a Zarząd Spółki ogłosi drugi termin poboru akcji, które nie zostały skutecznie subskrybowane w pierwszym terminie
  10. W przypadku niewykonania prawa poboru akcji serii C w terminie, o którym mowa w pkt. 7 powyżej, Zarząd ogłosi drugi, co najmniej dwutygodniowy termin poboru pozostałych akcji serii C. Drugi przydział akcji nastąpi według zasad określonych w art. 435 § 2 KSH, tj.:

   a. jeżeli liczba zamówień przewyższy liczbę pozostałych do objęcia akcji, każdemu subskrybentowi zostanie przyznany taki procent nieobjętych dotychczas akcji, jaki przysługuje mu w dotychczasowym kapitale zakładowym; pozostałe akcje zostaną podzielone po równo w stosunku do liczby zgłoszeń, z tym że ułamkowe części akcji przypadające poszczególnym Akcjonariuszom będą uważane za nieobjęte;

   b. liczba akcji przydzielonych Akcjonariuszowi zgodnie z lit. a powyżej nie może być wyższa niż liczba akcji, na które złożył on zamówienie;

   c. pozostałe akcje, nieobjęte zgodnie z lit. a i b powyżej, zarząd przydzieli według swego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

  11. Akcjonariusz przestaje być związany zapisem na akcje serii C z upływem trzech miesięcy od dnia publikacji niniejszego Ogłoszenia, jeżeli w tym czasie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i emisja akcji serii C nie zostaną zgłoszone do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
  12. Spółka ogłosi o przydziale akcji serii C w terminie dwóch tygodni od dnia dokonania ich przydziału
  13. W razie chęci wykonania prawa poboru akcji serii C należy złożyć w siedzibie Spółki (ul. Długa 3, 09-472 Mirosław), w biurze Zarządu Spółki w godzinach od 07:00 do 15:00 w terminie, o którym mowa w pkt. 7 powyżej, pisemny formularz zapisu na akcje wypełniony w dwóch egzemplarzach. Formularze zapisu na akcje zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem www.revico.pl oraz w siedzibie Spółki, gdzie przyjmowane są zapisy na akcje
  14. W przypadku (i) niedojścia emisji akcji do skutku, (ii) upływu terminu do zgłoszenia nowej emisji sądowi rejestrowemu, (iii) nieprzyznania akcji danemu subskrybentowi albo (iv) uprawomocnienia się orzeczenia odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru, zwrot kwot wpłaconych na akcje serii C nastąpi przelewem na rachunki bankowe Akcjonariuszy, z których dokonano wpłat na akcje serii C, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia, którejkolwiek z okoliczności wskazanej powyżej.”

  [Revico] Formularz zapisu na akcje(641114467.1)

  ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
  z dnia 27 lipca 2023 roku

  Zarząd REVICO spółka akcyjna z siedzibą w Mirosławiu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321558 („Spółka”) na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2023 roku o godz. 9:00 w siedzibie Spółki w m. Mirosław, ul. Długa 3. („Zgromadzenie”), o następującym porządku obrad:

  1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,
  2. Wybór komisji skrutacyjnej,
  3. Wybór przewodniczącego i stwierdzenie ważności Zgromadzenia oraz jego zdolności uchwałodawczej,
  4. Przyjęcie porządku obrad,
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wskazania dnia prawa poboru, zaoferowania akcji w drodze subskrypcji zamkniętej oraz upoważnienia zarządu,
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
  7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
  8. Sprawy różne,
  9. Zamknięcie Zgromadzenia.

  Na podstawie art. 432 § 3 KSH Zarząd Spółki wskazuje dzień 18 sierpnia 2023 r. jako proponowany dzień prawa poboru (przy czym o tym komu przysługuje prawo poboru decydować będzie stan akcjonariatu ustalony na koniec tego dnia).

  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że proponowana zmiana § 6 ust. 1 Statutu Spółki, o której mowa w pkt. 6 porządku obrad, jest następująca:

  - § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który na dzień złożenia wniosku o publikację niniejszego ogłoszenia ma następujące brzmienie:

  - „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.276.770,00 złotych (dwadzieścia pięć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) i dzieli się na 2.527.677 (dwa miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 10,00 złotych (dziesięć złotych) każda, w tym:

  - a) 145.000 (sto czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 000001 (jeden) do 145000 (sto czterdzieści pięć tysięcy),

  - b) 2.382.677 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 0000001 (jeden) do 2382677 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem).”

  - na skutek uchwały, o której mowa w pkt. 6 porządku obrad, otrzyma następujące brzmienie:

  - „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 32.276.770 (trzydzieści dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) złotych i dzieli się na 3.227.677 (trzy miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 10,00 złotych (dziesięć) każda, w tym:

  - a. 145.000 (sto czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 000001 (jeden) do 145000 (sto czterdzieści pięć tysięcy);

  - b. 2.382.677 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 0000001 (jeden) do 2382677 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem); oraz

  - c. 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 000001 (jeden) do numeru 700000 (siedemset tysięcy).”

  Zarząd informuje, że do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

  Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art.407 § 1 K.s.h. wyłożona będzie do wglądu na 3 dni robocze przed terminem Zgromadzenia tj. w dniach 14, 16 oraz 17 sierpnia 2023 r., w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu (pokój 113).
  W Biurze Zarządu będą również udostępnione akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych w art.407 § 2 K.s.h., tj. na tydzień przed terminem Zgromadzenia.

  ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
  z dnia 6 czerwca 2023 roku

  Zarząd REVICO spółka akcyjna z siedzibą w Mirosławiu, na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2023 roku o godz. 15.00 w siedzibie Spółki w m. Mirosław, ul. Długa 3.

  Porządek obrad przewiduje:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór komisji skrutacyjnej.
  3. Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie ważności Zgromadzenia oraz jego zdolności uchwałodawczej.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

  Zarząd informuje, że do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

  Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art.407 § 1 K.s.h. wyłożona będzie do wglądu na 3 dni robocze przed terminem Zgromadzenia tj. w dniach 16-20 czerwca 2023 r., w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu (pokój 113).
  W Biurze Zarządu będą również udostępnione akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych w art.407 § 2 K.s.h., tj. na tydzień przed terminem Zgromadzenia.

  ZAWIADOMIENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
  z dnia 3 kwietnia 2023 roku

  Zarząd REVICO spółka akcyjna z siedzibą w Mirosławiu, na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2023 roku o godz. 15.00 w siedzibie Spółki w m. Mirosław, ul. Długa 3.

  Porządek obrad przewiduje:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór komisji skrutacyjnej.
  3. Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie ważności Zgromadzenia oraz jego zdolności uchwałodawczej.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu REVICO S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
  7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego REVICO S.A. za rok obrotowy 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
  8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu REVICO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej REVICO S.A. za rok obrotowy 2022 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
  9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REVICO S.A. za rok obrotowy 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki REVICO S.A. za rok obrotowy 2022.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022 ( x 3).
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022 ( x 3).
  13. Sprawy różne.
  14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

  Zarząd informuje, że do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

  Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art.407 § 1 K.s.h. wyłożona będzie do wglądu na 3 dni robocze przed terminem Zgromadzenia tj. w dniach 14-18 kwietnia 2023 r., w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu (pokój 113).
  W Biurze Zarządu będą również udostępnione akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych w art.407 § 2 K.s.h., tj. na tydzień przed terminem Zgromadzenia.

  ZAWIADOMIENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
  z dnia 15 września 2022 roku

  Zarząd REVICO spółka akcyjna z siedzibą w Mirosławiu, na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 września 2022 roku o godz. 15.00 w siedzibie Spółki w m. Mirosław, ul. Długa 3.

  Porządek obrad przewiduje:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór komisji skrutacyjnej.
  3. Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie ważności Zgromadzenia oraz jego zdolności uchwałodawczej.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu REVICO S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
  6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego REVICO S.A. za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
  7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu REVICO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej REVICO S.A. za rok obrotowy 2021 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
  8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REVICO S.A. za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki REVICO S.A. za rok obrotowy 2021.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021 ( x 3).
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021 ( x 3).
  12. Sprawy różne.
  13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

  Zarząd informuję, że do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

  Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art.407 § 1 K.s.h. wyłożona będzie do wglądu na 3 dni robocze przed terminem Zgromadzenia tj. w dniach 27-30 września 2022 r., w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu (pokój 113).
  W Biurze Zarządu będą również udostępnione akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych w art.407 § 2 K.s.h., tj. na tydzień przed terminem Zgromadzenia.

  ZAWIADOMIENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
  z dnia 9 sierpnia 2021 roku

  Zarząd REVICO spółka akcyjna z siedzibą w Mirosławiu, na podstawie art. 399 § 1 oraz 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2021 roku o godz. 14.00 w siedzibie Spółki w m. Mirosław, ul. Długa 3.

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór komisji skrutacyjnej.
  3. Wybór Przewodniczącego i stwierdzenie ważności Zgromadzenia oraz jego zdolności uchwałodawczej.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu REVICO S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
  6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego REVICO S.A. za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
  7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu REVICO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej REVICO S.A. za rok obrotowy 2020 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
  8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REVICO S.A. za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki REVICO S.A. za rok obrotowy 2020.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020 ( x 3).
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020 ( x 3).
  12. Powołanie Rady Nadzorczej piątej kadencji.
  13. Sprawy różne.
  14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

  Zarząd informuję, że do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

  Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art.407 § 1 K.s.h. wyłożona będzie do wglądu na 3 dni robocze przed terminem Zgromadzenia tj. w dniach 24-26 sierpnia 2021 r., w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu (pokój 113).
  W Biurze Zarządu będą również udostępnione akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych w art.407 § 2 K.s.h., tj. na tydzień przed terminem Zgromadzenia.

  PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY REVICO S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTU AKCJI
  z dnia 14 września 2020 roku

  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, z późn. zm.), dalej jako „Ustawa”, w imieniu REVICO S.A. informuję akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REVICO S.A. tj. Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie.

  Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

  W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy REVICO S.A. do złożenia dokumentów akcji / odcinków zbiorowych akcji najpóźniej do 30 listopada 2020 roku, w Biurze Zarządu Spółki pod adresem Mirosław 39 C, w godzinach pracy biura tj. 7.00-15.00, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

  Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wezwań wymaganych przepisami prawa.

  DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY REVICO S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTU AKCJI
  z dnia 1 października 2020 roku

  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, z późn. zm.), dalej jako „Ustawa”, w imieniu REVICO S.A. informuję akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REVICO S.A. tj. Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie.

  Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

  W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy REVICO S.A. do złożenia dokumentów akcji / odcinków zbiorowych akcji najpóźniej do 30 listopada 2020 roku, w Biurze Zarządu Spółki pod adresem Mirosław 39 C, w godzinach pracy biura tj. 7.00-15.00, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

  Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wezwań wymaganych przepisami prawa.

  TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY REVICO S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTU AKCJI
  z dnia 19 października 2020 roku

  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, z późn. zm.), dalej jako „Ustawa”, w imieniu REVICO S.A. informuję akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REVICO S.A. tj. Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie.

  Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

  W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy REVICO S.A. do złożenia dokumentów akcji / odcinków zbiorowych akcji najpóźniej do 30 listopada 2020 roku, w Biurze Zarządu Spółki pod adresem Mirosław 39 C, w godzinach pracy biura tj. 7.00-15.00, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

  Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wezwań wymaganych przepisami prawa.

  CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY REVICO S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTU AKCJI
  z dnia 4 listopada 2020 roku

  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, z późn. zm.), dalej jako „Ustawa”, w imieniu REVICO S.A. informuję akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REVICO S.A. tj. Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie.

  Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

  W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy REVICO S.A. do złożenia dokumentów akcji / odcinków zbiorowych akcji najpóźniej do 30 listopada 2020 roku, w Biurze Zarządu Spółki pod adresem Mirosław 39 C, w godzinach pracy biura tj. 7.00-15.00, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

  Niniejsze wezwanie jest czwartym spośród pięciu wezwań wymaganych przepisami prawa.

  PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY REVICO S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTU AKCJI
  z dnia 20 listopada 2020 roku

  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, z późn. zm.), dalej jako „Ustawa”, w imieniu REVICO S.A. informuję akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REVICO S.A. tj. Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie.

  Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

  W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy REVICO S.A. do złożenia dokumentów akcji / odcinków zbiorowych akcji najpóźniej do 30 listopada 2020 roku, w Biurze Zarządu Spółki pod adresem Mirosław 39 C, w godzinach pracy biura tj. 7.00-15.00, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

  Niniejsze wezwanie jest piątym spośród pięciu wezwań wymaganych przepisami prawa.