Energetyka to nasza specjalość

ROZDZIELNICE RDGM-12

Opis techniczny

Rozdzielnice typu RDGm-12 mogą pracować w kopalnianych systemach rozdzielczych, w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem gazów i pyłów lub o stopniu „a” zagrożenia wybuchem metanu. Są one rozdzielnicami wnętrzowymi, dwuczłonowymi, przedziałowymi, w osłonie metalowej z izolacją powietrzną i pojedynczym systemem szyn zbiorczych. Wyposażone są w nowoczesną aparaturę, niewymagającą częstych przeglądów i konserwacji. Rozdzielnice te wykonywane są jako wolnostojące i przyścienne.

Rozdzielnice typu RDGm-12

Konstrukcję rozdzielnic typu RDGm-12 zaprojektowano tak, aby zapewniona była wymagana łukoodporność. Gazy powstałe podczas palenia się łuku elektrycznego wewnątrz celki rozprężają się do wewnętrznego kanału dekompresyjnego (wspólnego dla zestawu minimum 4-polowego).

Pola rozdzielcze mają konstrukcję szkieletową, spawaną, wykonaną z blachy stalowej. Do konstrukcji tej przykręcone są osłony, elementy mocujące aparaty elektryczne, itp. Wszystkie elementy konstrukcji wykonane są z blachy stalowej z pokryciem galwanicznym (cynk lub „alucynk”). Poszczególne pola przykręcane są do ram dolnych, wspólnych dla zestawu transportowego (jedno, dwa, trzy lub cztery pola). Drzwi pól posiadają wzmocnioną konstrukcję. Drzwi oraz osłony boczne i tylne zabezpieczone są przed wpływem czynników zewnętrznych lakierem proszkowym.

Pole rozdzielcze składa się z członu stałego oraz wysuwnego. Człon stały posiada następujące przedziały (oddzielone od siebie przegrodami metalowymi):

 • przedział szynowy,
 • przedział członu wysuwnego,
 • przedział przyłączy kablowych,
 • przedział dekompresyjny,
 • przedział obwodów pomocniczych,
 • szafka obwodów okrężnych.

Człony wysuwne, w zależności od funkcji pola, w którym mają pracować, mogą być wyposażone w:

 • wyłącznik próżniowy typu SION, EVB, VD4,
 • wyłącznik SF6 typu HD4,
 • odcinacz,
 • stycznik próżniowy typu V-Contact dobezpieczony wkładkami bezpiecznikowymi typu CEF lub CMF,
 • stycznik typu Rollarc (styki w izolacji SF6),
 • układ pomiaru napięcia (przekładniki napięciowe zabezpieczone wkładkami bezpiecznikowymi typu WBP).

Człon wysuwny przemieszczany jest między położeniami „PRÓBA”-„PRACA” za pomocą napędu śrubowego uruchamianego odejmowaną korbą. Istnieje także możliwość zdalnego sterowania przemieszczaniem członów wysuwnych z położenia próba do położenia praca i odwrotnie przy pomocy napędu silnikowego, oraz zdalnego zamykania i otwierania uziemnika przy pomocy napędu silnikowego.

Parametry RDGM-12
Napięcie znamionowe:
– pole z wyłącznikiem (odcinaczem) 12 kV
- pole ze stycznikiem 7,2 kV
Napięcie robocze:
– pole z wyłącznikiem (odcinaczem) do 12 kV
– pole ze stycznikiem do 7,2 kV
Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej:
– do ziemi i między biegunami do 28 kV
– bezpiecznej przerwy izolacyjnej do 32 kV
Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane:
– do ziemi i między biegunami 75 kV (1,2/50μs)
– bezpiecznej przerwy izolacyjnej 85 kV (1,2/50 μs)
Częstotliwość znamionowa/liczba faz 50 Hz/3
Znamionowy prąd ciągły szyn zbiorczych do 1600 A
Znamionowy prąd ciągły pól :
– pole z wyłącznikiem (odcinaczem) do 1600 A
– pole ze stycznikiem 250 A
Znamionowy prąd szczytowy do 80kA
Znamionowy prąd 1- sekundowy do 31,5kA
Odporność łukowa, wg PN-EN 62271-200:2007: 25 kA/1s
Klasyfikacja IAC BFLR
Stopień ochrony IP 54
Masa pojedynczego pola rozdzielnicy
(bez członu wysuwnego)
~450 kg
Gabaryty [mm]
– szerokość 600mm
– głębokość 1200mm, 1350mm,
1400mm, 1500mm
– wysokość 1750 mm, 1900mm

Zgodność z normami:

Rozdzielnice typu RDGm-12 spełniają wymagania poniższych norm:

 • Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. W sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych,
 • PN-G-50000:2002 Ochrona pracy w górnictwie. Maszyny górnicze. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i ergonomii,
 • PN-G-50003:2003 Ochrona pracy w górnictwie. Urządzenia elektryczne górnicze. Wymagania i badania,
 • PN-G-42050:1997 Elektroenergetyka kopalniana. Rozdzielnice kopalniane prądu przemiennego powyżej 1kV do 15kV włącznie. Wymagania i badania,
 • PN-EN 62271-200:2012 "Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1kV do 52 kV włącznie.
 • PN-EN 62271-1:2018-02 - Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 1: Postanowienia wspólne dla aparatury rozdzielczej i sterowniczej prądu przemiennego.
 • PN-EN 61000-3-2:2014-10 ”Kompatybilność elektromagnetyczne(EMC). Część 3-2: Poziomy dopuszczalne - Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16A.
 • PN-EN 61000-3-3:2013-10 ”Kompatybilność elektromagnetyczne(EMC). Część 3-3: Poziomy dopuszczalne - Ograniczenie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanym przez odbiorniki o fazowym prądzie ≤ 16A przyłączone bezwarunkowo.

Katalog rozdzielnicy niskiego napięcia typu RDGm-12 (pdf)