Energetyka to nasza specjalość

ROZDZIELNICE RS-12

Opis techniczny

Rozdzielnica typu RS-12 jest rozdzielnicą przedziałową, w osłonie metalowej, z izolacją stało-powietrzną, wyposażoną w nowoczesną aparaturę łączeniową, z pojedynczym systemem szyn zbiorczych. Pola rozdzielnicy RS-12 mogą być wykonywane jako przyścienne lub wolnostojące, z drzwiami prawymi lub lewymi, co pozwala na optymalne wykorzystanie pomieszczenia rozdzielni oraz dostosowanie do panujących w miejscu zainstalowania warunków.

Rozdzielnice typu RS-12

Pola rozdzielcze RS-12 charakteryzują się:

 • wysoką niezawodnością pracy,
 • pewnym w działaniu systemem blokad, mechanicznych i elektromechanicznych, umożliwiającym przeprowadzenie tylko dopuszczalnych w danych stanach manipulacji,
 • wszystkie komponenty wyposażenia będące pod napięciem umieszczone są w uziemionych metalowych przedziałach zapewniających wymaganą łukoodporność,
 • celki z członami wysuwnymi wyposażono w metalowe przegrody ruchome osłaniające styki stałe po wyjechaniu członu wysuwnego
 • długim okresem pracy, bez kłopotliwych zabiegów konserwacyjnych,
 • łatwym i szybkim dostępem do urządzeń dla nadzoru i konserwacji poprzez otwarcie drzwi, względnie zdjęcie pokrywy,
 • możliwością przyściennego ustawienia rozdzielnicy, pozwalającą na oszczędne gospodarowanie powierzchnią pomieszczenia,
 • nowoczesną, niezawodną aparaturą łączeniową wymagającą rzadkich i niekłopotliwych zabiegów konserwacyjnych,
 • wysoką odpornością na korozję (konstrukcja rozdzielnicy jest wykonana z blachy stalowej pokrytej warstwą aluminium z cynkiem),
 • możliwością wykonania rozdzielnicy sterowanej zdalnie na odległość drogą radiową,
 • prostą obsługą i konserwacją.
Parametry RS-12
Napięcie znamionowe 12 kV
Częstotliwość znamionowa / liczba faz 50 Hz / 3
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane
– do ziemi i międzyfazowo do 75 kV
– bezpiecznej przerwy izolacyjnej do 85 kV
Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej
– do ziemi i międzyfazowo (wg ГОСТ) 28 kV (42 kV)
– bezpiecznej przerwy izolacyjnej (wg ГОСТ) 32 kV (48 kV)
Prąd znamionowy ciągły do 2500 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 40 kA/3s
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 100 kA
Odporność na działanie łuku wewnętrznego do 50 kA/1s
Klasyfikacja IAC AFLR
Stopień ochrony IP IP4X,IP41
IP42, IP54
Stopień ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi IK10
Klasa IAC AFLR
Kategoria ciągłości pracy LSC LSC2B
Klasa przegród PM
Masa pojedynczego pola rozdzielnicy (bez członu wysuwnego) ~650 kg
Gabaryty (bez osłon zewnętrznych) [mm]
– szerokość 600, 650, 700,
750, 900, 1000
– głębokość 1150 do 1400
– wysokość 2000­ do 2300

Zgodność z normami:

Rozdzielnice typu RS-12 spełniają wymagania poniższych norm:

 • PN-EN-62271-200:2012 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1kV do 52 kV włącznie i normy związane.
 • PN-EN 62271-1:2018-02 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 1: Postanowienia wspólne dla aparatury rozdzielczej i sterowniczej prądu przemiennego”.
 • PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
 • PN-EN 62262:2003 Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK).
 • PN-EN 61000-3-2:2019-04 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A).
 • PN-EN 61000-3-3:2013-10 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-3: Poziomy dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym mniejszym lub równym 16 A przyłączone bezwarunkowo.
 • ГОСТ 14693:1990 „Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металической оболочке”.
 • ГОСТ 1516.3-96 „Электрообоудванне переменного тока на напряженя от 1 до 750 кВ „.
 • REVICO S.A. stosuje system zarządzania zgodny z PN-EN ISO 9001.