Energetyka to nasza specjalość

ROZDZIELNICE RS-17 I RS-24

Opis techniczny

Rozdzielnice typu RS-17 i RS-24 są rozdzielnicami przedziałowymi, w osłonie metalowej, z izolacją stałopowietrzną, wyposażoną w nowoczesną aparaturę łączeniową, z pojedynczym systemem szyn zbiorczych. Pola rozdzielnic mogą być wykonywane jako przyścienne lub wolnostojące, z drzwiami prawymi lub lewymi, co pozwala na optymalne wykorzystanie pomieszczenia rozdzielni oraz dostosowanie do panujących w miejscu zainstalowania warunków.

Rozdzielnice typu RS-17 i RS-24

Pola rozdzielcze RS-17 i RS-24 charakteryzują się następującymi właściwościami:

 • wysoką niezawodnością pracy,
 • pewnym w działaniu systemem blokad mechanicznych i elektromechanicznych, umożliwiającym przeprowadzenie tylko dopuszczalnych w danych stanach manipulacji,
 • wszystkie komponenty wyposażenia będące pod napięciem umieszczone są w uziemionych metalowych przedziałach zapewniających wymaganą łukoodporność,
 • celki z członami wysuwnymi wyposażono w metalowe przegrody ruchome osłaniające styki stałe po wyjechaniu członu wysuwnego,
 • długim okresem pracy, bez konieczności przeprowadzania zabiegów konserwacyjnych,
 • łatwym i szybkim dostępem do urządzeń dla nadzoru i konserwacji poprzez otwarcie drzwi, względnie zdjęcie pokrywy,
 • możliwością przyściennego ustawienia rozdzielnicy, pozwalającego na oszczędne gospodarowanie powierzchnią pomieszczenia,
 • nowoczesną, niezawodną aparaturą łączeniową:
  – wyłączniki próżniowe typu VD4, HVX, SION, EVB,
  – wyłącznik w izolacji SF6 typu Hd4,
  – rozłączniki typu NAL, NALF, OR, OM, OMB,
  – odłączniki typu OWIII, OW.
 • wysoką odpornością na korozję (konstrukcja rozdzielnicy jest wykonana z blachy stalowej pokrytej warstwą aluminium z cynkiem),
 • możliwością wykonania rozdzielnicy sterowanej zdalnie drogą radiową,
 • prostą obsługą i konserwacją.

Wysokie bezpieczeństwo obsługi zostało osiągnięte poprzez:

 • wykonanie pól odpornych na skutki zwarć wewnętrznych,
 • wydzielenie przedziałów oddzielonych od siebie metalowymi, uziemionymi przegrodami,
 • specjalnie wzmocnioną konstrukcję pól (osłony, zamki, zawiasy),
 • kanały dekompresyjne – ograniczające wzrost ciśnienia (w przypadku zwarć łukowych) w przedziałach,
 • blokady mechaniczne i elektromechaniczne zapobiegające błędnym manipulacjom łączeniowym,
 • blokady mechaniczne i elektromechaniczne zapobiegające błędnym manipulacjom łączeniowym,
 • zastosowanie układów kontrolnych, sygnalizacyjnych, mechanicznych wskaźników położenia i wzierników.
Parametry RS-17 RS-24
Napięcie znamionowe 17,5 kV do 24 kV
Częstotliwość znamionowa / liczba faz 50 Hz / 3
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane
– do ziemi i międzyfazowo 95 kV 125 kV
– bezpiecznej przerwy izolacyjnej 110 kV 145 kV
Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej
– do ziemi i międzyfazowo 38 kV 50 kV
– bezpiecznej przerwy izolacyjnej 45 kV 60 kV
Prąd znamionowy ciągły do 2000 A do 2500 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 31,5 kA/3s do 40 kA/1s
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 80 kA do 100 kA
Odporność na działanie łuku wewnętrznego do 50 kA/1s do 40 kA/1s
Stopień ochrony IP IP4X, IP41
IP42
IP4X, IP41
Stopień ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi IK 10
Klasa IAC AFLR
Kategoria ciągłości pracy LSC LSC2B
Klasa przegród PM
Masa pojedynczego pola (bez członu wysuwnego) ok 750 kg ok 800 kg
Gabaryty (bez osłon zewnętrznych) [mm]
– szerokość
– głębokość
– wysokość
600, 750
1300-1500
2250
750, 950
1500-1800
2300

Warunki środowiskowe pracy

Rozdzielnice typu RS-17 i RS-24 z zainstalowaną aparaturą są przystosowane do pracy w pomieszczeniach, w których czynniki środowiskowe zapewniają warunki normalne wg. PN-EN 62271-1:2009.

Temperatura otoczenia:
- najwyższa temperatura
- najniższa temperatura
+40°C
-5°C
Wilgotność względna:
-średnia wartość mierzona w okresie 24h
- średnia wartość mierzona w okresie miesięcznie
≥ 95 %
≥ 90 %

Budowa pola rozdzielczego

Pola rozdzielcze mają konstrukcję blaszaną, nitowaną. Do konstrukcji tej przykręcone są osłony, elementy mocujące aparaty elektryczne, itp. Wszystkie elementy konstrukcji wykonane są z blachy stalowej z pokryciem galwanicznym (cynk lub „alucynk”). Drzwi pól posiadają wzmocnioną konstrukcję. Drzwi oraz osłony boczne i tylne zabezpieczone są przed wpływem czynników zewnętrznych lakierem proszkowym.

Pole rozdzielcze dwuczłonowe składa się z członu stałego oraz członu wysuwnego. Budowę typowego pola dwuczłonowego pokazano na rysunku (rys. 1.).

Pole to posiada wydzielone przedziały: szynowy, przyłączowy, aparatowy i obwodów pomocniczych. Do przedziału aparatowego wprowadzony jest człon ruchomy w postaci wyłącznika, stycznika, odcinacza lub członu pomiarowego z przekładnikami napięciowymi (pola pomiarowe). W przedziale przyłączowym montowane mogą być (zależnie od typu pola) przekładniki prądowe, przekładniki napięciowe, przekładniki ziemnozwarciowe, izolatory reaktancyjne, ograniczniki przepięć.

Rozmieszczenia aparatury obwodów pomocniczych dokonuje producent rozdzielnicy w oparciu o dostarczoną dokumentację. Przewody oraz kable obwodów wtórnych wewnątrz przedziału prowadzone są w korytkach kablowych, a wyprowadzenie ich na zewnątrz następuje poprzez dławiki gumowe. Obwody te w pozostałych przedziałach przebiegają w rurach ochronnych.

Obwody okrężne pomiędzy sąsiednimi polami prowadzone są przez dławiki gumowe umieszczone w bocznych ścianach przedziału obwodów pomocniczych. Kable sterownicze z poszczególnych pól rozdzielczych do pomieszczeń nastawni zaleca się prowadzić w kanale kablowym (przez dno pola) lub na drabinkach kablowych nad przedziałem obwodów wtórnych (poprzez dach).

Istnieje możliwość wyposażenia rozdzielnicy w napęd silnikowy członu wysuwnego umożliwiający zdalne sterowanie członem z położenia „próba” do położenia „praca” i odwrotnie, jak również napęd silnikowy do zamykania i otwierania uziemnika. Wariant z ww. wyposażeniem można zastosować w bezobsługowych stacjach elektroenergetycznych.

Przykładowe schematy pól:

Zgodność z normami:

Rozdzielnice typu RS-17 i RS-24 spełniają wymagania poniższych norm:

 • PN-EN 62271-200:2012 "Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1kV do 52 kV włącznie " i normy związane.
 • PN-EN 62271-1:2018-02 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 1: Postanowienia wspólne dla aparatury rozdzielczej i sterowniczej prądu przemiennego”.
 • PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
 • PN-EN 62262:2003 Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK).
 • PN-EN 61000-3-2:2019-04 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-2:2019 Poziomy dopuszczalne - Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤16A).
 • PN-EN 61000-3-3:2013-10 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-3: Poziomy dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym mniejszym lub równym 16 A przyłączone bezwarunkowo. REVICO S.A. stosuje system zarządzania zgodny z PN-EN ISO 9001

Rozdzielnica typu RDGm-12 posiada:

 • CERTYFIKAT wydany przez Instytut Elektrotechniki Warszawa, potwierdzający dane znamionowe