Energetyka to nasza specjalość

Wynik Postępowania przetargowego:

W wyniku postępowania przetargowego najlepszą ofertę złożyła firma MCM Projekt Sp. z o.o., która uzyskała 100pkt wg kryteriów oceny.
Wartość oferty: 7.320.400zł netto.

Informacje o przetargu na wybór Wykonawcy

Z dniem 15.02.2024 o godz. 24:00 zostało zakończone przyjmowanie ofert w ramach tego przetargu – oferty, które wpłyną po tym terminie nie zostaną uwzględnione. Komisja przystępuje do oceny zgodności ofert z wymaganiami oraz oceny kryteriów wyboru. W związku z tym, że 18.02.2024 wypada w niedzielę, informacja o wyborze Wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej we wtorek 20.02.2024.

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert oraz informacje dodatkowe

Dotyczy: Przetarg na roboty budowlane pt. „Budowa hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalnym, zbiornika odparowującego na wody opadowe i roztopowe oraz niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie” z dnia 24.01.2024
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian, które mają wpływ na wyceny ofertowe konieczne jest skorygowanie harmonogramu przetargu.
Opis koniecznych do wprowadzenia zmian:

1. W projekcie oraz w zestawieniach materiałowych konstrukcji stalowej nie zostały uwzględnione odboje, które tym samym oferenci muszą uwzględnić w swoich kalkulacjach (wykonanie i montaż). Projekt szczegółowy i obliczenia na odboje będzie wykonany przez firmę REVICO S.A. już po zakończeniu przetargu w uzgodnieniu z dostawcą suwnicy.

2. Z istniejących w projekcie 2 ładowarek elektrycznych do samochodów należy usunąć z kalkulacji jedną ładowarkę, którą firma REVICO S.A. zainstaluje i podłączy samodzielnie. Oznacza to, że wykonawca nie będzie dostarczał i wykonywał ułożenia kabla zasilającego i montażu 2 ładowarek a tylko do jednej ładowarki. Dla przypomnienia, dostawa ładowarki jest po stronie REVICO S.A. tak jak w pierwotnych założeniach

3. W związku z powyższym ulegnie zmianie harmonogram przetargu:
a. Ogłoszenie przetargu – 24.01.2024r
b. Termin złożenia ofert – maksymalnie do 15.02.2024
c. Ocena ofert oraz wybór wykonawcy – 18.02.2024
d. Negocjacje i podpisanie Umowy – do 23.02.2024

4. Równocześnie ze zmianą harmonogramu przetargu ulegną również zmianie terminy rozpoczęcia prac, zakończenia prac o jeden tydzień (7 dni). Maksymalny termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie tj. 15.12.2024 nie ulega zmianie.

5. Inwestor zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku wystąpienia istotnych warunków uniemożliwiających mu przeprowadzenie inwestycji i/lub braku ofert spełniających kryteria i oczekiwania Inwestora.

 1. Przedmiotem przetargu jest budowa nowej hali produkcyjno – magazynowej wraz z zapleczem socjalnym, zbiornikiem odparowującym na wody opadowe i roztopowe oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na podstawie projektu wykonawczego.
 2. Na powyższe zadanie firma REVICO S.A. będąca Inwestorem posiada aktualne pozwolenie na budowę potwierdzone Decyzją nr 1064/2022 Starosty Płockiego z dnia 14.12.2022r.
 3. Inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr ewid. 26/15 i 26/16 położonych w miejscowości Mirosław, w obrębie ewid. 0013 Mirosław gm. Słupno, w powiecie płockim będących własnością firmy REVICO S.A
 4. Inwestor oświadcza, że realizowana inwestycja w ramach niniejszego przetargu jest częścią szerszego planu inwestycyjnego firmy REVICO S.A., która jednocześnie ubiega się o dofinansowanie tych inwestycji w ramach „Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności”.
 5. Inwestor oświadcza, że warunki przetargu są jawne i jednakowe dla wszystkich oferentów.
 6. Inwestor oświadcza, że wszystkie wiadome mu informacje niezbędne do przygotowania ofert przez potencjalnych Wykonawców jak również wzór Umowy na wykonawstwo zostaną udostępnione na stronie internetowej www.revico.pl w zakładce dotyczącej przetargów i są dostępne dla wszystkich oferentów. Dokumentacja zawiera kompletny projekt, informacje dodatkowe nie ujęte w projekcie (będące Załącznikiem nr 4 do Umowy) oraz wzór Umowy. W przypadku pojawienia się ważnych informacji lub zmian mających wpływ na przygotowanie ofert Inwestor zamieści stosowną informację na tej stronie dostępną dla wszystkich oferentów. Pozostałe Załączniki do Umowy będą uzupełniane na etapie podpisywania Umowy z Wykonawcą.
 7. Oferent przystępując do przetargu zobowiązuje się do złożenia oferty zgodnej z projektem a ewentualne zmiany zastosowanych urządzeń i materiałów nie mogą mieć gorszych parametrów techniczno-użytkowych niż wskazane w projekcie i musi uzyskać akceptację Inwestora.
 8. Oferent przystępując do przetargu oświadcza, że posiada niezbędne zasoby techniczne i finansowe do realizacji Inwestycji objętej przetargiem oraz przedstawi co najmniej 2 referencje na obiekty zrealizowane przez oferenta w przeciągu ostatnich 5 lat.
 9. Do przetargu nie są dopuszczone firmy posiadające jakiekolwiek powiązania kapitałowe i/lub osobowe z Inwestorem lub którąkolwiek z jego spółek zależnych mogące mieć wpływ na konflikt interesów. Oferent przystępując do przetargu złoży stosowne oświadczenie wraz z ofertą
 10. Inwestor wyraża zgodę na przedstawienie oferty uwzględniającej zmianę konstrukcji nośnej hali ze stalowej na żelbetową lub żelbetowo-stalową pod warunkiem, że nie ulegną zmianie zewnętrzne i wewnętrzne wymiary budowanej hali i nie zmienią się jej warunki użytkowe dotyczące w szczególności planowanego montażu suwnicy i jej wysokości podnoszenia oraz lokalizacji innych zaprojektowanych urządzeń i instalacji w tym instalacji fotowoltaicznej na dachu hali (objętej osobnym przetargiem). Oferent przedstawiając taką ofertę ze zmienioną konstrukcją nośną musi wykonać we własnym zakresie i na własny koszt projekt zamienny zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz przez uprawnionego projektanta. Oferent przed złożeniem ostatecznej oferty musi przedstawić do zatwierdzenia Inwestorowi koncepcję zmiany konstrukcji nośnej. Zmiany te w żaden sposób nie zwalniają Oferenta z dotrzymania terminu obowiązującego w przetargu i w Umowie a tym samym nie może domagać się w przypadku wyboru jego oferty, na etapie wykonawstwa przesunięcia terminu realizacji Inwestycji.
 11. Oferent może kierować zapytania dotyczące inwestycji na wskazany adres mailowy maksymalnie do dnia poprzedzającego termin złożenia ofert
 12. Na życzenie Oferenta, Inwestor umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
 13. Oferent składając ofertę Inwestorowi jednocześnie oświadcza, że składa ofertę kompletną, uwzględniającą wszystkie prace i dostawy ujęte w dokumentacji przetargowej
 14. Inwestor nie dopuszcza składania ofert częściowych – każda oferta częściowa nie obejmująca całości prac wskazanych w dokumentacji projektowej wraz z dodatkowymi wytycznymi będzie odrzucona i nie będzie uwzględniana. Powyższe nie dotyczy dostaw i prac wskazanych w dokumentach przetargowych leżących po stronie Inwestora.
 15. Inwestor nie przewiduje negocjacji cenowo-terminowych po złożeniu ofert, a więc oferent składając ofertę ma świadomość, że składa ostateczną ofertę cenową, terminową i akceptuje warunki Umowne. Negocjacje przewidziane w harmonogramie przetargowym będą dotyczyć jedynie uszczegółowienia i uzupełnienia Umowy o zapisy i załączniki dotyczące wybranego Wykonawcy a nie będą dotyczyć ceny, terminów realizacji i innych warunków mających wpływ na decyzje oferentów przed złożeniem oferty takich jak kary umowne itp.
 16. Oferty należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres wskazany ogłoszeniu przetargu – oferty muszą być na piśmie podpisane przez osobę upoważnioną.
 17. Inwestor nie przewiduje w trakcie realizacji zamówień uzupełniających, za wyjątkiem dwóch przypadków:

  a. Wystąpienia istotnych błędów projektowych w projekcie wykonawczym dostarczanym przez Inwestora, które zostały wykryte po podpisaniu Umowy z Wykonawcą przez projektanta, Inwestora ani żadnego z Oferentów biorących udział w przetargu

  b. Inwestor w celu zapewnienia utrzymania gwarancji na poszycie dachu i uniknięcia sytuacji spornych w okresie gwarancji może zlecić Wykonawcy w drodze negocjacji montaż części wsporczej pod konstrukcję instalacji fotowoltaicznej (płytki wsporcze mocowane do dachu membraną metodą klejoną )

 18. Oferty muszą być złożone w walucie PLN - polskich złotych – wyrażone w kwotach netto
 19. Kryteria wyboru oferty:

  a. Maksymalna ocena 100pkt – wyliczana jako suma oceny za cenę i oceny za termin realizacji

  b. Cena – kryteria oceny ofert: i. Najniższa cena – 70pkt ii. Druga oferta – 65pkt iii. Trzecia oferta – 60pkt iv. Itd. każda kolejna oferta ocena niższa o „-5pkt” od poprzedniej

  c. Termin realizacji – kryterium oceny i. Oferty z terminem wykonania prac budowlanych do dnia 30.09.2024 włącznie i jednocześnie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do dnia 15.12.2024 – 30pkt ii. Oferty z terminem wykonania prac budowlanych dłuższym niż 30.09.2024 o 1-7 dni oraz z terminem uzyskania pozwolenia na użytkowanie do dnia 15.12.2024 - ocena 20pkt iii. Oferty z terminem wykonania prac budowlanych dłuższym niż 30.09.2024 o 8-14dni oraz z terminem uzyskania pozwolenia na użytkowanie do dnia 15.12.2024 – ocena 10pkt iv. Oferty z terminem wykonania prac budowlanych dłuższym niż 30.09.2024 o więcej niż 14dni – ocena 0pkt

  d. Oferty z terminem uzyskania pozwolenia na użytkowanie dłuższym niż 15.12.2024 niezależnie od oferowanego terminu zakończenia prac budowlanych oraz niezależnie od oferowanej ceny – ocena całościowa 0pkt.

  e. Inwestor do realizacji zadania wybierze ofertę z najwyższą oceną punktową.

  f. W przypadku gdyby na pierwszym miejscu były dwie oferty lub więcej z identyczną łączną oceną punktową, Inwestor odrzuci oferty z terminem wykonania prac budowlanych dłuższym niż 14 dni a jeśli i to nie doprowadzi do wyboru zwycięskiej oferty wybierze spośród pozostałych ofert, ofertę z najniższą ceną

  g. Inwestor oświadcza, że nie przewiduje kolejnych etapów ofertowych i negocjacji indywidualnych związanych z wyborem ofert a więc złożone oferty są ostateczne i tylko złożone oferty w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu będą uwzględniane w postępowaniu.

 20. Inwestor sporządzi protokół z oceny ofert i wyboru Wykonawcy oraz zamieści na stronie internetowej lub powiadomi wszystkich oferentów o dokonanym wyborze
 21. Dokumentacja przetargowa (projekt, informacje dodatkowe, wzór Umowy itp.) znajduje się do pobrania pod poniższym linkiem:
  https://www.dropbox.com/sh/fdrfwrgpg70z8nk/AADFD0fMBnfemVWtqB_4z6BXa?dl=0
 22. Dane kontaktowe do przesłania oferty oraz do wszelkich zapytań związanych z przetargiem:
  Osoba prowadząca – Jarosław Kalinowski
  Adres e-mail – jaroslaw.kalinowski@revico.pl
  Tel. kontaktowy – 602 150 139
 23. Harmonogram:

  a. Ogłoszenie przetargu – 24.01.2024r

  b. Termin złożenia ofert – maksymalnie do 08.02.2024

  c. Ocena ofert oraz wybór wykonawcy – 09.02.2024

  d. Negocjacje i podpisanie Umowy – do 16.02.2024

 24. Inwestor zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku wystąpienia istotnych warunków uniemożliwiających mu przeprowadzenie inwestycji i/lub braku ofert spełniających kryteria i oczekiwania Inwestora.

[Revico] Formularz zapisu na akcje(641114467.1) - II ogłoszenie

Firma REVICO S.A. ogłasza przetarg na roboty budowlane pt. „Budowa hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalnym, zbiornika odparowującego na wody opadowe i roztopowe oraz niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

Opis zadania:

1. Przedmiotem przetargu jest budowa nowej hali produkcyjno – magazynowej wraz z zapleczem socjalnym, zbiornikiem odparowującym na wody opadowe i roztopowe oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na podstawie projektu wykonawczego.

2. Na powyższe zadanie firma REVICO S.A. będąca Inwestorem posiada aktualne pozwolenie na budowę potwierdzone Decyzją nr 1064/2022 Starosty Płockiego z dnia 14.12.2022r.

3. Inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr ewid. 26/15 i 26/16 położonych w miejscowości Mirosław, w obrębie ewid. 0013 Mirosław gm. Słupno, w powiecie płockim będących własnością firmy REVICO S.A

4. Inwestor oświadcza, że realizowana inwestycja w ramach niniejszego przetargu jest częścią szerszego planu inwestycyjnego firmy REVICO S.A., która jednocześnie ubiega się o dofinansowanie tych inwestycji w ramach „Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności”.

5. Inwestor oświadcza, że warunki przetargu są jawne i jednakowe dla wszystkich oferentów.

6. Inwestor oświadcza, że wszystkie wiadome mu informacje niezbędne do przygotowania ofert przez potencjalnych Wykonawców jak również wzór Umowy na wykonawstwo zostaną udostępnione na stronie internetowej www.revico.pl w zakładce dotyczącej przetargów i są dostępne dla wszystkich oferentów. Dokumentacja zawiera kompletny projekt, informacje dodatkowe nie ujęte w projekcie (będące Załącznikiem nr 4 do Umowy) oraz wzór Umowy. W przypadku pojawienia się ważnych informacji lub zmian mających wpływ na przygotowanie ofert Inwestor zamieści stosowną informację na tej stronie dostępną dla wszystkich oferentów. Pozostałe Załączniki do Umowy będą uzupełniane na etapie podpisywania Umowy z Wykonawcą.

7. Oferent przystępując do przetargu zobowiązuje się do złożenia oferty zgodnej z projektem a ewentualne zmiany zastosowanych urządzeń i materiałów nie mogą mieć gorszych parametrów techniczno-użytkowych niż wskazane w projekcie i musi uzyskać akceptację Inwestora.

8.Oferent przystępując do przetargu oświadcza, że posiada niezbędne zasoby techniczne i finansowe do realizacji Inwestycji objętej przetargiem oraz przedstawi co najmniej 2 referencje na obiekty zrealizowane przez oferenta w przeciągu ostatnich 5 lat.

9. Do przetargu nie są dopuszczone firmy posiadające jakiekolwiek powiązania kapitałowe i/lub osobowe z Inwestorem lub którąkolwiek z jego spółek zależnych mogące mieć wpływ na konflikt interesów. Oferent przystępując do przetargu złoży stosowne oświadczenie wraz z ofertą

10. Inwestor wyraża zgodę na przedstawienie oferty uwzględniającej zmianę konstrukcji nośnej hali ze stalowej na żelbetową lub żelbetowo-stalową pod warunkiem, że nie ulegną zmianie zewnętrzne i wewnętrzne wymiary budowanej hali i nie zmienią się jej warunki użytkowe dotyczące w szczególności planowanego montażu suwnicy i jej wysokości podnoszenia oraz lokalizacji innych zaprojektowanych urządzeń i instalacji w tym instalacji fotowoltaicznej na dachu hali (objętej osobnym przetargiem). Oferent przedstawiając taką ofertę ze zmienioną konstrukcją nośną musi wykonać we własnym zakresie i na własny koszt projekt zamienny zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz przez uprawnionego projektanta. Oferent przed złożeniem ostatecznej oferty musi przedstawić do zatwierdzenia Inwestorowi koncepcję zmiany konstrukcji nośnej. Zmiany te w żaden sposób nie zwalniają Oferenta z dotrzymania terminu obowiązującego w przetargu i w Umowie a tym samym nie może domagać się w przypadku wyboru jego oferty, na etapie wykonawstwa przesunięcia terminu realizacji Inwestycji.

11. Oferent może kierować zapytania dotyczące inwestycji na wskazany adres mailowy maksymalnie do dnia poprzedzającego termin złożenia ofert

12. Na życzenie Oferenta, Inwestor umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

13. Oferent składając ofertę Inwestorowi jednocześnie oświadcza, że składa ofertę kompletną, uwzględniającą wszystkie prace i dostawy ujęte w dokumentacji przetargowej

14. Inwestor nie dopuszcza składania ofert częściowych – każda oferta częściowa nie obejmująca całości prac wskazanych w dokumentacji projektowej wraz z dodatkowymi wytycznymi będzie odrzucona i nie będzie uwzględniana. Powyższe nie dotyczy dostaw i prac wskazanych w dokumentach przetargowych leżących po stronie Inwestora.

15. Inwestor nie przewiduje negocjacji cenowo-terminowych po złożeniu ofert, a więc oferent składając ofertę ma świadomość, że składa ostateczną ofertę cenową, terminową i akceptuje warunki Umowne. Negocjacje przewidziane w harmonogramie przetargowym będą dotyczyć jedynie uszczegółowienia i uzupełnienia Umowy o zapisy i załączniki dotyczące wybranego Wykonawcy a nie będą dotyczyć ceny, terminów realizacji i innych warunków mających wpływ na decyzje oferentów przed złożeniem oferty takich jak kary umowne itp.

16. Oferty należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres wskazany ogłoszeniu przetargu – oferty muszą być na piśmie podpisane przez osobę upoważnioną.

17. Inwestor nie przewiduje w trakcie realizacji zamówień uzupełniających, za wyjątkiem dwóch przypadków:
a. Wystąpienia istotnych błędów projektowych w projekcie wykonawczym dostarczanym przez Inwestora, które zostały wykryte po podpisaniu Umowy z Wykonawcą przez projektanta, Inwestora ani żadnego z Oferentów biorących udział w przetargu
b. Inwestor w celu zapewnienia utrzymania gwarancji na poszycie dachu i uniknięcia sytuacji spornych w okresie gwarancji może zlecić Wykonawcy w drodze negocjacji montaż części wsporczej pod konstrukcję instalacji fotowoltaicznej (płytki wsporcze mocowane do dachu membraną metodą klejoną )

18. Oferty muszą być złożone w walucie PLN - polskich złotych – wyrażone w kwotach netto

19. Kryteria wyboru oferty:
a. Maksymalna ocena 100pkt – wyliczana jako suma oceny za cenę i oceny za termin realizacji
b. Cena – kryteria oceny ofert:
i. Najniższa cena – 70pkt
ii. Druga oferta – 65pkt
iii. Trzecia oferta – 60pkt
iv. Itd. każda kolejna oferta ocena niższa o „-5pkt” od poprzedniej
c. Termin realizacji – kryterium oceny
i. Oferty z terminem wykonania prac budowlanych do dnia 30.09.2024 włącznie i jednocześnie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do dnia 15.12.2024 – 30pkt
ii. Oferty z terminem wykonania prac budowlanych dłuższym niż 30.09.2024 o 1-7 dni oraz z terminem uzyskania pozwolenia na użytkowanie do dnia 15.12.2024 - ocena 20pkt
iii. Oferty z terminem wykonania prac budowlanych dłuższym niż 30.09.2024 o 8-14dni oraz z terminem uzyskania pozwolenia na użytkowanie do dnia 15.12.2024 – ocena 10pkt
iv. Oferty z terminem wykonania prac budowlanych dłuższym niż 30.09.2024 o więcej niż 14dni – ocena 0pkt
d. Oferty z terminem uzyskania pozwolenia na użytkowanie dłuższym niż 15.12.2024 niezależnie od oferowanego terminu zakończenia prac budowlanych oraz niezależnie od oferowanej ceny – ocena całościowa 0pkt.
e. Inwestor do realizacji zadania wybierze ofertę z najwyższą oceną punktową.
f. W przypadku gdyby na pierwszym miejscu były dwie oferty lub więcej z identyczną łączną oceną punktową, Inwestor odrzuci oferty z terminem wykonania prac budowlanych dłuższym niż 14 dni a jeśli i to nie doprowadzi do wyboru zwycięskiej oferty wybierze spośród pozostałych ofert, ofertę z najniższą ceną
g. Inwestor oświadcza, że nie przewiduje kolejnych etapów ofertowych i negocjacji indywidualnych związanych z wyborem ofert a więc złożone oferty są ostateczne i tylko złożone oferty w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu będą uwzględniane w postępowaniu.

20. Inwestor sporządzi protokół z oceny ofert i wyboru Wykonawcy oraz zamieści na stronie internetowej lub powiadomi wszystkich oferentów o dokonanym wyborze

21. Dokumentacja przetargowa (projekt, informacje dodatkowe, wzór Umowy itp.) znajduje się do pobrania pod poniższym linkiem:
https://www.dropbox.com/sh/fdrfwrgpg70z8nk/AADFD0fMBnfemVWtqB_4z6BXa?dl=0

22. Dane kontaktowe do przesłania oferty oraz do wszelkich zapytań związanych z przetargiem:
Osoba prowadząca – Jarosław Kalinowski
Adres e-mail – jaroslaw.kalinowski@revico.pl
Tel. kontaktowy – 602 150 139

23. Harmonogram:
a. Ogłoszenie przetargu – 24.01.2024r
b. Termin złożenia ofert – maksymalnie do 08.02.2024
c. Ocena ofert oraz wybór wykonawcy – 09.02.2024
d. Negocjacje i podpisanie Umowy – do 16.02.2024

26. Inwestor zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku wystąpienia istotnych warunków uniemożliwiających mu przeprowadzenie inwestycji i/lub braku ofert spełniających kryteria i oczekiwania Inwestora.

Opis przetargu na roboty budowlane

 1. Przedmiotem przetargu jest budowa nowej hali produkcyjno – magazynowej wraz z zapleczem socjalnym, zbiornikiem odparowującym na wody opadowe i roztopowe oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na podstawie projektu wykonawczego.
 2. Na powyższe zadanie firma REVICO S.A. będąca Inwestorem posiada aktualne pozwolenie na budowę potwierdzone Decyzją nr 1064/2022 Starosty Płockiego z dnia 14.12.2022r.
 3. Inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr ewid. 26/15 i 26/16 położonych w miejscowości Mirosław, w obrębie ewid. 0013 Mirosław gm. Słupno, w powiecie płockim będących własnością firmy REVICO S.A
 4. Inwestor oświadcza, że realizowana inwestycja w ramach niniejszego przetargu jest częścią szerszego planu inwestycyjnego firmy REVICO S.A., która jednocześnie ubiega się o dofinansowanie tych inwestycji w ramach „Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności”.
 5. Inwestor oświadcza, że warunki przetargu są jawne i jednakowe dla wszystkich oferentów.
 6. Inwestor oświadcza, że wszystkie wiadome mu informacje niezbędne do przygotowania ofert przez potencjalnych Wykonawców jak również wzór Umowy na wykonawstwo zostaną udostępnione na stronie internetowej www.revico.pl w zakładce dotyczącej przetargów i są dostępne dla wszystkich oferentów. Dokumentacja zawiera kompletny projekt, informacje dodatkowe nie ujęte w projekcie (będące Załącznikiem nr 4 do Umowy) oraz wzór Umowy. W przypadku pojawienia się ważnych informacji lub zmian mających wpływ na przygotowanie ofert Inwestor zamieści stosowną informację na tej stronie dostępną dla wszystkich oferentów. Pozostałe Załączniki do Umowy będą uzupełniane na etapie podpisywania Umowy z Wykonawcą.
 7. Oferent przystępując do przetargu zobowiązuje się do złożenia oferty zgodnej z projektem a ewentualne zmiany zastosowanych urządzeń i materiałów nie mogą mieć gorszych parametrów techniczno-użytkowych niż wskazane w projekcie i musi uzyskać akceptację Inwestora.
 8. Oferent przystępując do przetargu oświadcza, że posiada niezbędne zasoby techniczne i finansowe do realizacji Inwestycji objętej przetargiem oraz przedstawi co najmniej 2 referencje na obiekty zrealizowane przez oferenta w przeciągu ostatnich 5 lat.
 9. Do przetargu nie są dopuszczone firmy posiadające jakiekolwiek powiązania kapitałowe i/lub osobowe z Inwestorem lub którąkolwiek z jego spółek zależnych mogące mieć wpływ na konflikt interesów. Oferent przystępując do przetargu złoży stosowne oświadczenie wraz z ofertą
 10. Inwestor wyraża zgodę na przedstawienie oferty uwzględniającej zmianę konstrukcji nośnej hali ze stalowej na żelbetową lub żelbetowo-stalową pod warunkiem, że nie ulegną zmianie zewnętrzne i wewnętrzne wymiary budowanej hali i nie zmienią się jej warunki użytkowe dotyczące w szczególności planowanego montażu suwnicy i jej wysokości podnoszenia oraz lokalizacji innych zaprojektowanych urządzeń i instalacji w tym instalacji fotowoltaicznej na dachu hali (objętej osobnym przetargiem). Oferent przedstawiając taką ofertę ze zmienioną konstrukcją nośną musi wykonać we własnym zakresie i na własny koszt projekt zamienny zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz przez uprawnionego projektanta. Oferent przed złożeniem ostatecznej oferty musi przedstawić do zatwierdzenia Inwestorowi koncepcję zmiany konstrukcji nośnej. Zmiany te w żaden sposób nie zwalniają Oferenta z dotrzymania terminu obowiązującego w przetargu i w Umowie a tym samym nie może domagać się w przypadku wyboru jego oferty, na etapie wykonawstwa przesunięcia terminu realizacji Inwestycji.
 11. Oferent może kierować zapytania dotyczące inwestycji na wskazany adres mailowy maksymalnie do dnia poprzedzającego termin złożenia ofert
 12. Na życzenie Oferenta, Inwestor umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
 13. Oferent składając ofertę Inwestorowi jednocześnie oświadcza, że składa ofertę kompletną, uwzględniającą wszystkie prace i dostawy ujęte w dokumentacji przetargowej
 14. Inwestor nie dopuszcza składania ofert częściowych – każda oferta częściowa nie obejmująca całości prac wskazanych w dokumentacji projektowej wraz z dodatkowymi wytycznymi będzie odrzucona i nie będzie uwzględniana. Powyższe nie dotyczy dostaw i prac wskazanych w dokumentach przetargowych leżących po stronie Inwestora.
 15. Inwestor nie przewiduje negocjacji cenowo-terminowych po złożeniu ofert, a więc oferent składając ofertę ma świadomość, że składa ostateczną ofertę cenową, terminową i akceptuje warunki Umowne. Negocjacje przewidziane w harmonogramie przetargowym będą dotyczyć jedynie uszczegółowienia i uzupełnienia Umowy o zapisy i załączniki dotyczące wybranego Wykonawcy a nie będą dotyczyć ceny, terminów realizacji i innych warunków mających wpływ na decyzje oferentów przed złożeniem oferty takich jak kary umowne itp.
 16. Oferty należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres wskazany ogłoszeniu przetargu – oferty muszą być na piśmie podpisane przez osobę upoważnioną.
 17. Inwestor nie przewiduje w trakcie realizacji zamówień uzupełniających, za wyjątkiem dwóch przypadków:

  a. Wystąpienia istotnych błędów projektowych w projekcie wykonawczym dostarczanym przez Inwestora, które zostały wykryte po podpisaniu Umowy z Wykonawcą przez projektanta, Inwestora ani żadnego z Oferentów biorących udział w przetargu

  b. Inwestor w celu zapewnienia utrzymania gwarancji na poszycie dachu i uniknięcia sytuacji spornych w okresie gwarancji może zlecić Wykonawcy w drodze negocjacji montaż części wsporczej pod konstrukcję instalacji fotowoltaicznej (płytki wsporcze mocowane do dachu membraną metodą klejoną )

 18. Oferty muszą być złożone w walucie PLN - polskich złotych – wyrażone w kwotach netto
 19. Kryteria wyboru oferty:

  a. Maksymalna ocena 100pkt – wyliczana jako suma oceny za cenę i oceny za termin realizacji

  b. Cena – kryteria oceny ofert: i. Najniższa cena – 70pkt ii. Druga oferta – 65pkt iii. Trzecia oferta – 60pkt iv. Itd. każda kolejna oferta ocena niższa o „-5pkt” od poprzedniej

  c. Termin realizacji – kryterium oceny i. Oferty z terminem wykonania prac budowlanych do dnia 30.09.2024 włącznie i jednocześnie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do dnia 15.12.2024 – 30pkt ii. Oferty z terminem wykonania prac budowlanych dłuższym niż 30.09.2024 o 1-7 dni oraz z terminem uzyskania pozwolenia na użytkowanie do dnia 15.12.2024 - ocena 20pkt iii. Oferty z terminem wykonania prac budowlanych dłuższym niż 30.09.2024 o 8-14dni oraz z terminem uzyskania pozwolenia na użytkowanie do dnia 15.12.2024 – ocena 10pkt iv. Oferty z terminem wykonania prac budowlanych dłuższym niż 30.09.2024 o więcej niż 14dni – ocena 0pkt

  d. Oferty z terminem uzyskania pozwolenia na użytkowanie dłuższym niż 15.12.2024 niezależnie od oferowanego terminu zakończenia prac budowlanych oraz niezależnie od oferowanej ceny – ocena całościowa 0pkt.

  e. Inwestor do realizacji zadania wybierze ofertę z najwyższą oceną punktową.

  f. W przypadku gdyby na pierwszym miejscu były dwie oferty lub więcej z identyczną łączną oceną punktową, Inwestor odrzuci oferty z terminem wykonania prac budowlanych dłuższym niż 14 dni a jeśli i to nie doprowadzi do wyboru zwycięskiej oferty wybierze spośród pozostałych ofert, ofertę z najniższą ceną

  g. Inwestor oświadcza, że nie przewiduje kolejnych etapów ofertowych i negocjacji indywidualnych związanych z wyborem ofert a więc złożone oferty są ostateczne i tylko złożone oferty w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu będą uwzględniane w postępowaniu.

 20. Inwestor sporządzi protokół z oceny ofert i wyboru Wykonawcy oraz zamieści na stronie internetowej lub powiadomi wszystkich oferentów o dokonanym wyborze
 21. Dokumentacja przetargowa (projekt, informacje dodatkowe, wzór Umowy itp.) znajduje się do pobrania pod poniższym linkiem:
  https://www.dropbox.com/sh/fdrfwrgpg70z8nk/AADFD0fMBnfemVWtqB_4z6BXa?dl=0
 22. Dane kontaktowe do przesłania oferty oraz do wszelkich zapytań związanych z przetargiem:
  Osoba prowadząca – Jarosław Kalinowski
  Adres e-mail – jaroslaw.kalinowski@revico.pl
  Tel. kontaktowy – 602 150 139
 23. Harmonogram:

  a. Ogłoszenie przetargu – 24.01.2024r

  b. Termin złożenia ofert – maksymalnie do 08.02.2024

  c. Ocena ofert oraz wybór wykonawcy – 09.02.2024

  d. Negocjacje i podpisanie Umowy – do 16.02.2024

 24. Inwestor zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku wystąpienia istotnych warunków uniemożliwiających mu przeprowadzenie inwestycji i/lub braku ofert spełniających kryteria i oczekiwania Inwestora.

[Revico] Formularz zapisu na akcje(641114467.1) - II ogłoszenie