Energetyka to nasza specjalość

Wynik Postępowania przetargowego:

W wyniku postępowania przetargowego najlepszą ofertę złożyła firma GH Cranes Sp. z o.o., która uzyskała 100pkt wg kryteriów oceny.
Wartość oferty: 286.000,00zł netto.

Firma REVICO S.A. ogłasza przetarg na dostawę i montaż suwnicy dwudźwigarowej o nośności 5T wraz z niezbędnym osprzętem i odbiorem przez UDT

Opis zadania:

1. Przedmiotem przetargu jest dostaw suwnicy dwudźwigarowej o nośności 5T wraz z niezbędnym osprzętem i jej montażem w nowo budowanej hali oraz przygotowanie wszystkich materiałów i przeprowadzenie odbioru przez UDT

2. Powyższa dostawa jest częścią zadanie inwestycyjnego, na które firma REVICO S.A. będąca Inwestorem posiada aktualne pozwolenie na budowę hali produkcyjno-magazynowej potwierdzone Decyzją nr 1064/2022 Starosty Płockiego z dnia 14.12.2022r.

3. Inwestycja jest zlokalizowana na terenie siedziby firmy REVICO S.A. ul. Długa 3, Mirosław, 09-472 Słupno i tam będzie realizowany przedmiot niniejszego postępowania.

4. Inwestor oświadcza, że realizowana inwestycja w ramach niniejszego przetargu jest częścią szerszego planu inwestycyjnego firmy REVICO S.A., która jednocześnie ubiega się o dofinansowanie tych inwestycji w ramach „Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności”..

5. Inwestor oświadcza, że warunki przetargu są jawne i jednakowe dla wszystkich oferentów.

6. Inwestor oświadcza, że wszystkie wiadome mu informacje niezbędne do przygotowania ofert przez potencjalnych Dostawców jak również wzór Umowy na wykonawstwo zostaną udostępnione na stronie internetowej www.revico.pl w zakładce dotyczącej przetargów i są dostępne dla wszystkich oferentów. W przypadku pojawienia się w trakcie trwania przetargu dodatkowych informacji, będą one również zamieszczane na stronie internetowej.

7. Wymagania odnośnie przedmiotu postępowania
a. Dostawa suwnicy dwudźwigarowej o nośności 5T
b. Wysokość podnoszenia >= 7m liczona od poziomu posadzki (poziom „0”) do haka w najwyższym położeniu
c. Napęd jazdy suwnicy, wózka jak i podnoszenia musi zapewniać płynny rozruch (bez szarpnięć) poprzez zastosowanie falowników oraz minimum 2 stopnie prędkości
d. Wymagane jest sterowanie radiowe oraz awaryjne (kasetka na przewodzie podłączana do skrzynki sterowniczej)
e. Dostawa obejmuje komplet materiałów niezbędnych do funkcjonowania suwnicy tzn. szynoprzewód zasilający, skrzynkę przyłączeniową, wyłączniki krańcowe, elementy montażowe itp. jak i ich montaż
f. Inwestor doprowadzi kabel zasilający do miejsca montażu skrzynki przyłączeniowej (ok. połowy długości hali)
g. Dostawca suwnicy dostarczy wraz z ofertą wszystkie niezbędne informacje techniczne oraz rysunki wymiarowe umożliwiające ocenę zastosowanego rozwiązania i potwierdzenie spełnienia wymagań
h. Belki transportowe po których będzie przemieszczać się suwnica oraz doprowadzenie zasilania do skrzynki sterowniczej suwnicy (w połowie długości hali) są po stronie REVICO. Należy uwzględnić w rysunkach (wymiarach) kęs stalowy 50x30mm po którym poruszać się będzie suwnica – nie ma go na rysunku konstrukcji w projekcie wykonawczym hali. Dostawa i montaż szyny 50x30mm oraz odbojów jest po stronie Inwestora.
i. Oferowana suwnica musi mieścić się w wymiarach przestrzeni jaka jest do dyspozycji w projekcie konstrukcji hali i zapewniać bezpieczny przejazd przy czym oprócz wymienionej wyżej szyny 50x30mm należy uwzględnić promienniki wodne (o grubości 42mm) zamontowane pod konstrukcją dachu
j. Całość pozostałych prac łącznie z transportem, montażem wraz z wynajęciem niezbędnego sprzętu po stronie Dostawcy suwnicy
k. Wszelkie prace odbiorowe i uzgodnienia do UDT oraz zapewnienie wymaganego sprzętu (podnośniki itp.) w tym obciążenia do testów po stronie Dostawcy. Dostawca będzie również uczestniczył w odbiorze UDT.
l. Dostawca przygotuje kompletną dokumentację do zgłoszenia i odbioru UDT
m. Koszt niezbędnych opłat do UDT jest po stronie Inwestora
n. Po stronie Inwestora jest dostarczenie pomiarów geodezyjnych torowiska oraz poświadczenia budowlane o możliwości montażu i pracy suwnicy na torowisku.
o. Dostawca zapewni wszelkie wsparcie przy obliczeniach i projektowaniu torowiska i odbojów.
p. Dostawca będzie współpracował z generalnym wykonawca hali w zakresie wszelkich uzgodnień technicznych odnośnie suwnicy, torowiska itp. oraz w kwestii terminu i montażu na obiekcie
q. Przewidywana dostawa suwnicy – ok. czerwiec/lipiec 2024 roku dokładny termin do ustalenia z generalnym wykonawcą w zależności od terminu realizacji prac budowlanych.
r. Przewidywany termin odbioru UDT – wrzesień/październik 2024
s. Gwarancja minimum 24 miesiące od daty odbioru przez UDT

8. Oferent przystępując do przetargu zobowiązuje się do złożenia oferty zgodnej z wymaganiami wymienionymi w postępowaniu.

9. Oferent przystępując do przetargu oświadcza, że posiada niezbędne zasoby techniczne i finansowe do realizacji Inwestycji objętej przetargiem.

10. Do przetargu nie są dopuszczone firmy posiadające jakiekolwiek powiązania kapitałowe i/lub osobowe z Inwestorem lub którąkolwiek z jego spółek zależnych mogące mieć wpływ na konflikt interesów. Oferent przystępując do przetargu złoży stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

11. Oferent może kierować zapytania dotyczące przedmiotu postępowania na wskazany adres mailowy maksymalnie do dnia poprzedzającego termin złożenia ofert.

12. Oferent składając ofertę Inwestorowi jednocześnie oświadcza, że składa ofertę kompletną, uwzględniającą wszystkie prace i dostawy ujęte w dokumentacji przetargowej

13. Inwestor nie dopuszcza składania ofert częściowych – każda oferta częściowa nie obejmująca całości prac wskazanych w postępowaniu będzie odrzucona i nie będzie uwzględniana.

14. Inwestor nie przewiduje negocjacji cenowo-terminowych po złożeniu ofert, a więc oferent składając ofertę ma świadomość, że składa ostateczną ofertę cenową, terminową i akceptuje warunki Zamówienia.

15. Oferty należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres wskazany ogłoszeniu przetargu – oferty muszą być na piśmie i podpisane przez osobę upoważnioną.

16. Oferty muszą być złożone w walucie PLN - polskich złotych – wyrażone w kwotach netto.

17. Kryterium wyboru oferty – cena 100%
a. Cena – kryteria oceny ofert:
i. Najniższa cena – 100pkt
ii. Druga oferta – 95pkt
iii. Trzecia oferta – 90pkt
iv. Itd. każda kolejna oferta ocena niższa o „-5pkt” od poprzedniej
b. Oferty z terminem dostawy dłuższym niż oczekiwany tj. maksymalnie do 31.07.2024 odrzucane.
c. Oferty nie spełniające wymagań technicznych będą odrzucane.
d. Inwestor do realizacji zadania wybierze ofertę z najwyższą oceną punktową.
e. W przypadku gdyby na pierwszym miejscu były dwie oferty lub więcej z identyczną łączną oceną punktową, Inwestor przeanalizuje pod kątem technicznym jakość złożonych ofert i wybierze najlepszą technicznie oraz z najlepszymi warunkami płatności a jeśli będą one porównywalne to zorganizowana zostanie dodatkowa tura negocjacji z tymi Oferentami celem wyboru najlepszej cenowo oferty
f. Inwestor oświadcza, że nie przewiduje kolejnych etapów ofertowych i negocjacji indywidualnych związanych z wyborem ofert poza szczególnym przypadkiem opisanym powyżej, a więc złożone oferty są ostateczne i tylko złożone oferty w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu będą uwzględniane w postępowaniu.

18. Inwestor sporządzi protokół z oceny ofert i wyboru Wykonawcy oraz zamieści na stronie internetowej lub powiadomi wszystkich oferentów o dokonanym wyborze tj. wybranej firmie oraz kwocie oferty

19. Dokumentacja przetargowa znajduje się do pobrania pod poniższym linkiem:
https://www.dropbox.com/scl/fo/g13v8fepnfstbg4ecgnl0/h?rlkey=y37hzuxw2ankp9aetgk90cqhj&dl=0

20. Dane kontaktowe do przesłania oferty oraz do wszelkich zapytań związanych z przetargiem:
Osoba prowadząca – Jarosław Kalinowski
Adres e-mail – jaroslaw.kalinowski@revico.pl
Tel. kontaktowy – 602 150 139

21. Harmonogram:
a. Ogłoszenie przetargu – 21.02.2024r
b. Termin złożenia ofert – maksymalnie do 28.02.2024
c. Ocena ofert oraz wybór Dostawcy – 01.03.2024
d. Podpisanie Zamówienia – do 06.03.2024

22. Inwestor zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku wystąpienia istotnych warunków uniemożliwiających mu przeprowadzenie inwestycji i/lub braku ofert spełniających kryteria i oczekiwania Inwestora.

Opis przetargu na dostawę suwnicy

 1. Przedmiotem przetargu jest budowa nowej hali produkcyjno – magazynowej wraz z zapleczem socjalnym, zbiornikiem odparowującym na wody opadowe i roztopowe oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na podstawie projektu wykonawczego.
 2. Na powyższe zadanie firma REVICO S.A. będąca Inwestorem posiada aktualne pozwolenie na budowę potwierdzone Decyzją nr 1064/2022 Starosty Płockiego z dnia 14.12.2022r.
 3. Inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr ewid. 26/15 i 26/16 położonych w miejscowości Mirosław, w obrębie ewid. 0013 Mirosław gm. Słupno, w powiecie płockim będących własnością firmy REVICO S.A
 4. Inwestor oświadcza, że realizowana inwestycja w ramach niniejszego przetargu jest częścią szerszego planu inwestycyjnego firmy REVICO S.A., która jednocześnie ubiega się o dofinansowanie tych inwestycji w ramach „Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności”.
 5. Inwestor oświadcza, że warunki przetargu są jawne i jednakowe dla wszystkich oferentów.
 6. Inwestor oświadcza, że wszystkie wiadome mu informacje niezbędne do przygotowania ofert przez potencjalnych Wykonawców jak również wzór Umowy na wykonawstwo zostaną udostępnione na stronie internetowej www.revico.pl w zakładce dotyczącej przetargów i są dostępne dla wszystkich oferentów. Dokumentacja zawiera kompletny projekt, informacje dodatkowe nie ujęte w projekcie (będące Załącznikiem nr 4 do Umowy) oraz wzór Umowy. W przypadku pojawienia się ważnych informacji lub zmian mających wpływ na przygotowanie ofert Inwestor zamieści stosowną informację na tej stronie dostępną dla wszystkich oferentów. Pozostałe Załączniki do Umowy będą uzupełniane na etapie podpisywania Umowy z Wykonawcą.
 7. Oferent przystępując do przetargu zobowiązuje się do złożenia oferty zgodnej z projektem a ewentualne zmiany zastosowanych urządzeń i materiałów nie mogą mieć gorszych parametrów techniczno-użytkowych niż wskazane w projekcie i musi uzyskać akceptację Inwestora.
 8. Oferent przystępując do przetargu oświadcza, że posiada niezbędne zasoby techniczne i finansowe do realizacji Inwestycji objętej przetargiem oraz przedstawi co najmniej 2 referencje na obiekty zrealizowane przez oferenta w przeciągu ostatnich 5 lat.
 9. Do przetargu nie są dopuszczone firmy posiadające jakiekolwiek powiązania kapitałowe i/lub osobowe z Inwestorem lub którąkolwiek z jego spółek zależnych mogące mieć wpływ na konflikt interesów. Oferent przystępując do przetargu złoży stosowne oświadczenie wraz z ofertą
 10. Inwestor wyraża zgodę na przedstawienie oferty uwzględniającej zmianę konstrukcji nośnej hali ze stalowej na żelbetową lub żelbetowo-stalową pod warunkiem, że nie ulegną zmianie zewnętrzne i wewnętrzne wymiary budowanej hali i nie zmienią się jej warunki użytkowe dotyczące w szczególności planowanego montażu suwnicy i jej wysokości podnoszenia oraz lokalizacji innych zaprojektowanych urządzeń i instalacji w tym instalacji fotowoltaicznej na dachu hali (objętej osobnym przetargiem). Oferent przedstawiając taką ofertę ze zmienioną konstrukcją nośną musi wykonać we własnym zakresie i na własny koszt projekt zamienny zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz przez uprawnionego projektanta. Oferent przed złożeniem ostatecznej oferty musi przedstawić do zatwierdzenia Inwestorowi koncepcję zmiany konstrukcji nośnej. Zmiany te w żaden sposób nie zwalniają Oferenta z dotrzymania terminu obowiązującego w przetargu i w Umowie a tym samym nie może domagać się w przypadku wyboru jego oferty, na etapie wykonawstwa przesunięcia terminu realizacji Inwestycji.
 11. Oferent może kierować zapytania dotyczące inwestycji na wskazany adres mailowy maksymalnie do dnia poprzedzającego termin złożenia ofert
 12. Na życzenie Oferenta, Inwestor umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
 13. Oferent składając ofertę Inwestorowi jednocześnie oświadcza, że składa ofertę kompletną, uwzględniającą wszystkie prace i dostawy ujęte w dokumentacji przetargowej
 14. Inwestor nie dopuszcza składania ofert częściowych – każda oferta częściowa nie obejmująca całości prac wskazanych w dokumentacji projektowej wraz z dodatkowymi wytycznymi będzie odrzucona i nie będzie uwzględniana. Powyższe nie dotyczy dostaw i prac wskazanych w dokumentach przetargowych leżących po stronie Inwestora.
 15. Inwestor nie przewiduje negocjacji cenowo-terminowych po złożeniu ofert, a więc oferent składając ofertę ma świadomość, że składa ostateczną ofertę cenową, terminową i akceptuje warunki Umowne. Negocjacje przewidziane w harmonogramie przetargowym będą dotyczyć jedynie uszczegółowienia i uzupełnienia Umowy o zapisy i załączniki dotyczące wybranego Wykonawcy a nie będą dotyczyć ceny, terminów realizacji i innych warunków mających wpływ na decyzje oferentów przed złożeniem oferty takich jak kary umowne itp.
 16. Oferty należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres wskazany ogłoszeniu przetargu – oferty muszą być na piśmie podpisane przez osobę upoważnioną.
 17. Inwestor nie przewiduje w trakcie realizacji zamówień uzupełniających, za wyjątkiem dwóch przypadków:

  a. Wystąpienia istotnych błędów projektowych w projekcie wykonawczym dostarczanym przez Inwestora, które zostały wykryte po podpisaniu Umowy z Wykonawcą przez projektanta, Inwestora ani żadnego z Oferentów biorących udział w przetargu

  b. Inwestor w celu zapewnienia utrzymania gwarancji na poszycie dachu i uniknięcia sytuacji spornych w okresie gwarancji może zlecić Wykonawcy w drodze negocjacji montaż części wsporczej pod konstrukcję instalacji fotowoltaicznej (płytki wsporcze mocowane do dachu membraną metodą klejoną )

 18. Oferty muszą być złożone w walucie PLN - polskich złotych – wyrażone w kwotach netto
 19. Kryteria wyboru oferty:

  a. Maksymalna ocena 100pkt – wyliczana jako suma oceny za cenę i oceny za termin realizacji

  b. Cena – kryteria oceny ofert: i. Najniższa cena – 70pkt ii. Druga oferta – 65pkt iii. Trzecia oferta – 60pkt iv. Itd. każda kolejna oferta ocena niższa o „-5pkt” od poprzedniej

  c. Termin realizacji – kryterium oceny i. Oferty z terminem wykonania prac budowlanych do dnia 30.09.2024 włącznie i jednocześnie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do dnia 15.12.2024 – 30pkt ii. Oferty z terminem wykonania prac budowlanych dłuższym niż 30.09.2024 o 1-7 dni oraz z terminem uzyskania pozwolenia na użytkowanie do dnia 15.12.2024 - ocena 20pkt iii. Oferty z terminem wykonania prac budowlanych dłuższym niż 30.09.2024 o 8-14dni oraz z terminem uzyskania pozwolenia na użytkowanie do dnia 15.12.2024 – ocena 10pkt iv. Oferty z terminem wykonania prac budowlanych dłuższym niż 30.09.2024 o więcej niż 14dni – ocena 0pkt

  d. Oferty z terminem uzyskania pozwolenia na użytkowanie dłuższym niż 15.12.2024 niezależnie od oferowanego terminu zakończenia prac budowlanych oraz niezależnie od oferowanej ceny – ocena całościowa 0pkt.

  e. Inwestor do realizacji zadania wybierze ofertę z najwyższą oceną punktową.

  f. W przypadku gdyby na pierwszym miejscu były dwie oferty lub więcej z identyczną łączną oceną punktową, Inwestor odrzuci oferty z terminem wykonania prac budowlanych dłuższym niż 14 dni a jeśli i to nie doprowadzi do wyboru zwycięskiej oferty wybierze spośród pozostałych ofert, ofertę z najniższą ceną

  g. Inwestor oświadcza, że nie przewiduje kolejnych etapów ofertowych i negocjacji indywidualnych związanych z wyborem ofert a więc złożone oferty są ostateczne i tylko złożone oferty w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu będą uwzględniane w postępowaniu.

 20. Inwestor sporządzi protokół z oceny ofert i wyboru Wykonawcy oraz zamieści na stronie internetowej lub powiadomi wszystkich oferentów o dokonanym wyborze
 21. Dokumentacja przetargowa (projekt, informacje dodatkowe, wzór Umowy itp.) znajduje się do pobrania pod poniższym linkiem:
  https://www.dropbox.com/sh/fdrfwrgpg70z8nk/AADFD0fMBnfemVWtqB_4z6BXa?dl=0
 22. Dane kontaktowe do przesłania oferty oraz do wszelkich zapytań związanych z przetargiem:
  Osoba prowadząca – Jarosław Kalinowski
  Adres e-mail – jaroslaw.kalinowski@revico.pl
  Tel. kontaktowy – 602 150 139
 23. Harmonogram:

  a. Ogłoszenie przetargu – 24.01.2024r

  b. Termin złożenia ofert – maksymalnie do 08.02.2024

  c. Ocena ofert oraz wybór wykonawcy – 09.02.2024

  d. Negocjacje i podpisanie Umowy – do 16.02.2024

 24. Inwestor zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku wystąpienia istotnych warunków uniemożliwiających mu przeprowadzenie inwestycji i/lub braku ofert spełniających kryteria i oczekiwania Inwestora.

[Revico] Formularz zapisu na akcje(641114467.1) - II ogłoszenie