Energetyka to nasza specjalość

Wynik Postępowania przetargowego:

W wyniku postępowania przetargowego najlepszą ofertę złożyła firma AMADA Sp. z o.o., która uzyskała 100pkt wg kryteriów oceny.

Firma REVICO S.A. ogłasza przetarg na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem maszyn do obróbki blach oraz oprogramowania do planowania i zarządzania produkcją

Opis zadania:

1. Przedmiotem przetargu jest dostawa, montaż i uruchomienie następujących maszyn i oprogramowania:
  a. Wykrawarka do blach
  b. System załadunkowo-rozładunkowy blach do wykrawarki (zamówienie opcjonalne)
  c. Prasa krawędziowa o długości 3m i nacisku min. 130T
  d. Prasa krawędziowa o długości 1-1,25m i nacisku ok. 35-50T
  e. Oprogramowanie narzędziowe do planowania produkcji do wykrawarki i do pras krawędziowych
  f. Oprogramowanie do zarządzania maszynami i produkcją współpracujące z systemami ERP

2. Inwestycja jest zlokalizowana na terenie siedziby firmy REVICO S.A. ul. Długa 3, Mirosław, 09-472 Słupno i tam będzie realizowany przedmiot niniejszego postępowania czyli dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie z obsługi.

3. Inwestor oświadcza, że realizowana inwestycja w ramach niniejszego przetargu jest częścią szerszego planu inwestycyjnego firmy REVICO S.A., która jednocześnie ubiega się o dofinansowanie tych inwestycji w ramach „Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności”.

4. Inwestor oświadcza, że warunki przetargu są jawne i jednakowe dla wszystkich oferentów.

5. Inwestor oświadcza, że wszystkie wiadome mu informacje niezbędne do przygotowania ofert przez potencjalnych Dostawców jak również wzór Umowy na wykonawstwo zostaną udostępnione na stronie internetowej www.revico.pl w zakładce dotyczącej przetargów i są dostępne dla wszystkich oferentów. W przypadku pojawienia się w trakcie trwania przetargu dodatkowych informacji, będą one również zamieszczane na stronie internetowej.

6. Wymagania odnośnie przedmiotu postępowania
  a. Wykrawarka do blach
    i. Minimalny obszar roboczy arkusza blachy 2500x1525 bez repozycji
    ii. Grubość obrabianych blach min. 3mm (stal czarna, ocynk, stal nierdzewna)
    iii. Stół szczotkowy zagęszczany
    iv. Napęd serwo-elektryczny
    v. Wymagana ilość stacji narzędziowych (magazyn):
        1. Wersje rewolwerowe min. 45 stacji w tym min 4 obrotowe
        2. Wersje liniowe z głowicą obrotową – min 24 stacje w tym przypadku musi zawierać wykorzystanie narzędzi z wieloma stemplami (Multitool)
    vi. Siła wykrawania min 165kN
    vii. Prędkość znakowania min 900/min
    viii. Funkcja wykrywania deformacji arkusza
    ix. Przystosowana do współpracy z systemem załadunkowo-rozładowczym
    x. Wykrawarka musi zapewnić następujące funkcje:
        1. Wykrawanie
        2. Przetłaczanie detali
        3. Grawerowanie
        4. Gwintowanie
        5. Gratowanie
        6. Formowanie – zaginanie niewielkich detali i formowanie (przetłaczanie) ciągłe
        7. Wycinanie bezstopniowe
    xi. Zapewnienie wymiany danych i komunikacji z oprogramowaniem narzędziowym (do przesyłania programów wykrawania) oraz
  b. System załadunkowo-rozładunkowy blach do wykrawarki (zamówienie opcjonalne)
    i. System dostosowany do współpracy z wykrawarką
    ii. Wymiary dostosowane do załadunku i rozładunku arkuszy blach dużego formatu 3000x1500mm
    iii. Musi umożliwiać automatyczny załadunek surowych blach i rozładunek blach także na ażur i z mikropołączeniami
    iv. Wykrywanie podwójnych arkuszy
    v. System zabezpieczeń przed dostępem
    vi. Przystosowany do pracy ciągłej bez przerywania pracy (równoległy załadunek i rozładunek)
    vii. Możliwość dostawienia do wykrawarki w terminie późniejszym
  c. Prasa krawędziowa o długości 3m i nacisku min. 130T spełniająca następujące funkcje:
    i. Długość obrabianych detali min. 3m
    ii. Minimalny nacisk 130T
    iii. Skok min 200mm
    iv. Minimalna ilość osi – 5
    v. Minimum 2 zderzaki tylne
    vi. Kompensacja ugięcia belki
    vii. Możliwość felcowania
    ix. Uchwyty mocujące stemple szybkozaciskające bez dodatkowych narzędzi
    x. Panel sterujący z grafiką przedstawiającą operacje gięcia i możliwością programowania miejscowego i zdalnego
    xi. Panel sterujący umiejscowiony na wysięgniku z możliwością regulacji ustawienia przez operatora
    xii. Sterowanie za pomocą pedału nożnego
    xiii. Oświetlenie wnętrza
    xiv. Zapewnienie wymiany danych i komunikacji z oprogramowaniem narzędziowym (do przesyłania programów gięcia) oraz oprogramowaniem do
    zarządzania produkcją i diagnostyką maszyn
  d. Prasa krawędziowa o długości 1-1,25m i nacisku ok. 35-50T o następujących funkcjach:
    i. Długość obrabianych detali min. 1m ale nie więcej niż 1,25m
    ii. Minimalny nacisk 130T
    iii. Minimalna ilość osi – 5
    iv. Minimum 2 zderzaki tylne
    v. Kompensacja ugięcia belki
    vi. Możliwość felcowania
    vii. Mocowanie stempli górnych od frontu
    viii. Uchwyty mocujące stemple szybkozaciskające bez dodatkowych narzędzi
    ix. Panel sterujący z grafiką przedstawiającą operacje gięcia i możliwością programowania miejscowego i zdalnego
    x. Panel sterujący na wysięgniku z możliwością regulacji ustawienia przez operatora
    xi. Sterowanie za pomocą pedału nożnego
    xii. Pakiet ergonomiczny – stół i krzesło operatora
    xiii. Oświetlenie wnętrza
    xiv. Zapewnienie wymiany danych i komunikacji z oprogramowaniem narzędziowym (do przesyłania programów gięcia) oraz oprogramowaniem do
   zarządzania produkcją i diagnostyką maszyn
  e. Wymagania ogólne do wykrawarki i pras krawędziowych:
    i. Wraz z maszynami musi być dostarczona pełna dokumentacja i wszystkie wymagane prawem dopuszczenia i certyfikaty
    ii. Oferta musi oferować dostawę (transport) na miejsce montażu tj. siedziba firmy REVICO S.A. Mirosław ul. Długa 3, 09-472 Słupno
    iii. Rozładunek i ustawienie na miejscu montażu po stronie Zamawiającego – Dostawca zapewni wytyczne do rozładunku i montażu. Zamawiający
    zamontuje wyłącznie główne elementy jak korpus maszyny i szafę sterowniczą
    iv. Wszelkie regulacje i podłączenie niezależnych elementów systemu i akcesoriów po stronie Dostawcy.
    v. Dostawca zapewni uruchomienie maszyn instruktaż i szkolenie z obsługi dla minimum 2 osób dla każdej maszyny w miejscu instalacji.
  f. Oprogramowanie narzędziowe do planowania produkcji do wykrawarki i do pras krawędziowych:
    i. Oprogramowanie do wykrawarki do programowania maszyny i nestingu oraz do symulacji procesu wykrawania i przesyłania programu pracy na
    wykrawarkę – należy podać cenę za 1 stanowisko
    ii. Oprogramowanie do obydwu pras krawędziowych umożlwiające pisanie programu pracy jak i symulacje gięć oraz przesyłanie programu pracy do obu
    iii. Dostawca zapewni instalację i szkolenie z obsługi minimum dla 2 osób z każdego oprogramowania w siedzibie firmy Revico oraz wsparcie techniczne na
   okres minimum 1 roku
    iv. Inwestor zastrzega sobie prawo do zamówienie oprogramowania dla większej liczby stanowisk – ostateczna ilość zostanie ustalona najpóźniej do końca
    października 2024 stąd oferent musi zagwarantować ważność ceny za oprogramowanie do tego czasu
  g. Oprogramowanie do zarządzania maszynami i produkcją współpracujące z systemami ERP
    i. Oprogramowanie musi współpracować z systemami ERP w zakresie wymiany informacji dotyczących realizacji zleceń produkcyjnych, danych
    materiałowych. W zakresie Dostawcy oprogramowania jest dostarczenie wszelkich niezbędnych informacji, kodów itp. od integracji z systemem ERP
    ii. Oprogramowanie musi zapewnić wszelkie informacje serwisowe z maszyn objętych zakresem przetargu takie jak: informacje o stanie pracy maszyny,
    czasie pracy, błędach i stanach awaryjnych, diagnostycznych, itp. dające pełny wgląd w stan realizacji zleceń oraz w stan maszyny
    iii. Zapewnienie niezbędnych danych statystycznych i pomiarów związanych z wydajnością maszyn pozwalającymi na analizę danych i poprawę wydajności
    produkcji
    iv. Jeśli oprogramowanie wymaga zastosowania specjalnych urządzeń lub komputerów do jego instalacji czy też podłączenia do maszyn to oferta musi je
    zawierać a jeśli oprogramowanie jest instalowane na „standardowych” komputerach muszą być określone wymagania sprzętowe
    v. Oprogramowanie musi umożliwić podłączenie w przyszłości kolejnych maszyn tego samego producenta
    vi. Ilości stanowisk do obsługi - należy podać cenę za 1 stanowisko a ostateczna ilość stanowisk zostanie określona do końca października 2024 stąd
    oferent musi zagwarantować ważność ceny za oprogramowanie do tego czasu
    vii. Dostawca zapewni instalację i szkolenie z obsługi oprogramowania oraz wsparcie w procesie integracji z systemem ERP oraz wsparcie techniczne w
    okresie minimum 1 roku
  h. Wraz z maszynami i oprogramowaniem Dostawca dostarczy wszelkie wymagane prawem dokumenty, dopuszczenia i certyfikaty
  i. Przewidywana dostawa maszyn i oprogramowania – październik 2024.
  j. Dostawca uprzedzi z wyprzedzeniem minimum 14-dniowym o terminie dostaw maszyn i przekaże wytyczne do ich transportu i posadowienia
  k. Dopuszcza się przesuniecie terminu dostaw maszyn na listopad 2024 jeśli Inwestor będzie miał opóźnienie w oddaniu budowanej hali gdzie będą
  instalowane maszyny lub gdy termin dostawy maszyn będzie dłuższy i wynikający z oferty. Ze względu na to, że Inwestor ubiega się o dofinansowanie ze
  środków KPO nie będą akceptowalne oferty z terminem dostawy dłuższym niż 30.11.2024.
  l. Celem zapewnienia spójności i kompatybilności, wszystkie maszyny oraz oprogramowanie objęte niniejszym postepowaniem muszą być jednego
  producenta. Nie będą dopuszczane oferty składające się z elementów od różnych producentów
  m. Gwarancja minimum 12 miesięcy od daty uruchomienia maszyn

7. Oferent przystępując do przetargu zobowiązuje się do złożenia oferty zgodnej z wymaganiami wymienionymi w postępowaniu.

8. Oferent przystępując do przetargu oświadcza, że posiada niezbędne zasoby techniczne i finansowe do realizacji Inwestycji objętej przetargiem.

9. Do przetargu nie są dopuszczone firmy posiadające jakiekolwiek powiązania kapitałowe i/lub osobowe z Inwestorem lub którąkolwiek z jego spółek zależnych mogące mieć wpływ na konflikt interesów. Oferent przystępując do przetargu złoży stosowne oświadczenie wraz z ofertą

10. Oferent może kierować zapytania dotyczące przedmiotu postępowania na wskazany adres mailowy maksymalnie do dnia poprzedzającego termin złożenia ofert.

11. Oferent składając ofertę Inwestorowi jednocześnie oświadcza, że składa ofertę kompletną, uwzględniającą wszystkie prace i dostawy ujęte w dokumentacji przetargowej

12. Inwestor nie dopuszcza składania ofert częściowych – każda oferta częściowa nie obejmująca całości prac wskazanych w postępowaniu będzie odrzucona i nie będzie uwzględniana. .

13. Inwestor co do zasady nie przewiduje negocjacji cenowo-terminowych po złożeniu ofert poza przypadkiem opisanym w pkt 15., a więc Oferent składając ofertę ma świadomość, że składa ostateczną ofertę cenową, terminową i akceptuje warunki Zamówienia.

14. Inwestor zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do udzielenia wyjaśnień lub uzupełnienia złożonej oferty jeśli nie ma pewności co do kompletności oferty i spełnienia wszystkich wymagań mimo złożonego przez Oferenta oświadczenia o kompletności oferty

15. Inwestor zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta lub kilku oferentów jeśli ich oferty są porównywalne technicznie i różnica w cenie nie przekracza 5%, którzy złożyli najkorzystniejszą ofertę na dodatkowe negocjacje cenowe lub jeśli Inwestor uzna, że najkorzystniejsza oferta nie spełnia jego oczekiwań.

16. Oferty należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres wskazany ogłoszeniu przetargu – oferty muszą być na piśmie i podpisane przez osobę upoważnioną.

17. Oferty mogą być złożone tylko w walutach PLN lub EUR i wyrażone w kwotach netto. W celu porównania ofert złożonych w różnych walutach oferty wyrażone w EUR będą przeliczane wg średniego kursu EUR/PLN podawanego przez NBP na dzień terminu złożenia ofert określonego w harmonogramie przetargu (pkt 21.b.)

18. Kryterium wyboru oferty – cena 100%
  a. Cena – kryteria oceny ofert:
    i. Najniższa cena – 100pkt
    ii. Druga oferta – 95pkt
    iii. Trzecia oferta – 90pkt
    iv. Itd. każda kolejna oferta ocena niższa o „-5pkt” od poprzedniejej
  b. Oferty z terminem dostawy dłuższym niż oczekiwany tj. maksymalnie do 30.11.2024 będą odrzucane.
  c. Oferty nie spełniające wymagań technicznych będą odrzucane.
  d. Inwestor do realizacji zadania wybierze ofertę z najwyższą oceną punktową z uwzględnieniem sytuacji opisanej w pkt 15.
  e. W przypadku gdyby na pierwszym miejscu były dwie oferty lub więcej z identyczną łączną oceną punktową, Inwestor Przeprowadzi dodatkowe negocjacje
  cenowe.
  f. Tylko złożone oferty w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu będą uwzględniane w postępowaniu

18. Inwestor sporządzi protokół z oceny ofert i wyboru Wykonawcy oraz zamieści na stronie internetowej lub powiadomi wszystkich oferentów o dokonanym wyborze tj. wybranej firmie oraz kwocie oferty

19. Inwestor sporządzi protokół z oceny ofert i wyboru Wykonawcy oraz zamieści na stronie internetowej lub powiadomi wszystkich oferentów o dokonanym wyborze tj. o wybranym dostawcy.

20. Dane kontaktowe do przesłania oferty oraz do wszelkich zapytań związanych z przetargiem:
    Osoba prowadząca – Jarosław Kalinowski
    Adres e-mail – jaroslaw.kalinowski@revico.pl
    Tel. kontaktowy – 602 150 139

21. Harmonogram:
  a. Ogłoszenie przetargu – 11.04.2024r
  b. Termin złożenia ofert – maksymalnie do 18.04.2024
  c. Ocena ofert, ewentualne wyjaśnienia i negocjacje oraz wybór Dostawcy – do 30.04.2024
  d. Podpisanie Zamówienia – do 30.04.2024
  e. Terminy w punktach c i d mogą ulec zmianie jeśli konieczny będzie dłuższy czas na ewentualne wyjaśnienia i negocjacje

22. Inwestor zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny jak i w przypadku wystąpienia istotnych warunków uniemożliwiających mu przeprowadzenie inwestycji i/lub braku ofert spełniających kryteria i oczekiwania Inwestora.

Opis przetargu na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem maszyn do obróbki blach oraz oprogramowania do planowania i zarządzania produkcją

 1. Przedmiotem przetargu jest budowa nowej hali produkcyjno – magazynowej wraz z zapleczem socjalnym, zbiornikiem odparowującym na wody opadowe i roztopowe oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na podstawie projektu wykonawczego.
 2. Na powyższe zadanie firma REVICO S.A. będąca Inwestorem posiada aktualne pozwolenie na budowę potwierdzone Decyzją nr 1064/2022 Starosty Płockiego z dnia 14.12.2022r.
 3. Inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr ewid. 26/15 i 26/16 położonych w miejscowości Mirosław, w obrębie ewid. 0013 Mirosław gm. Słupno, w powiecie płockim będących własnością firmy REVICO S.A
 4. Inwestor oświadcza, że realizowana inwestycja w ramach niniejszego przetargu jest częścią szerszego planu inwestycyjnego firmy REVICO S.A., która jednocześnie ubiega się o dofinansowanie tych inwestycji w ramach „Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności”.
 5. Inwestor oświadcza, że warunki przetargu są jawne i jednakowe dla wszystkich oferentów.
 6. Inwestor oświadcza, że wszystkie wiadome mu informacje niezbędne do przygotowania ofert przez potencjalnych Wykonawców jak również wzór Umowy na wykonawstwo zostaną udostępnione na stronie internetowej www.revico.pl w zakładce dotyczącej przetargów i są dostępne dla wszystkich oferentów. Dokumentacja zawiera kompletny projekt, informacje dodatkowe nie ujęte w projekcie (będące Załącznikiem nr 4 do Umowy) oraz wzór Umowy. W przypadku pojawienia się ważnych informacji lub zmian mających wpływ na przygotowanie ofert Inwestor zamieści stosowną informację na tej stronie dostępną dla wszystkich oferentów. Pozostałe Załączniki do Umowy będą uzupełniane na etapie podpisywania Umowy z Wykonawcą.
 7. Oferent przystępując do przetargu zobowiązuje się do złożenia oferty zgodnej z projektem a ewentualne zmiany zastosowanych urządzeń i materiałów nie mogą mieć gorszych parametrów techniczno-użytkowych niż wskazane w projekcie i musi uzyskać akceptację Inwestora.
 8. Oferent przystępując do przetargu oświadcza, że posiada niezbędne zasoby techniczne i finansowe do realizacji Inwestycji objętej przetargiem oraz przedstawi co najmniej 2 referencje na obiekty zrealizowane przez oferenta w przeciągu ostatnich 5 lat.
 9. Do przetargu nie są dopuszczone firmy posiadające jakiekolwiek powiązania kapitałowe i/lub osobowe z Inwestorem lub którąkolwiek z jego spółek zależnych mogące mieć wpływ na konflikt interesów. Oferent przystępując do przetargu złoży stosowne oświadczenie wraz z ofertą
 10. Inwestor wyraża zgodę na przedstawienie oferty uwzględniającej zmianę konstrukcji nośnej hali ze stalowej na żelbetową lub żelbetowo-stalową pod warunkiem, że nie ulegną zmianie zewnętrzne i wewnętrzne wymiary budowanej hali i nie zmienią się jej warunki użytkowe dotyczące w szczególności planowanego montażu suwnicy i jej wysokości podnoszenia oraz lokalizacji innych zaprojektowanych urządzeń i instalacji w tym instalacji fotowoltaicznej na dachu hali (objętej osobnym przetargiem). Oferent przedstawiając taką ofertę ze zmienioną konstrukcją nośną musi wykonać we własnym zakresie i na własny koszt projekt zamienny zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz przez uprawnionego projektanta. Oferent przed złożeniem ostatecznej oferty musi przedstawić do zatwierdzenia Inwestorowi koncepcję zmiany konstrukcji nośnej. Zmiany te w żaden sposób nie zwalniają Oferenta z dotrzymania terminu obowiązującego w przetargu i w Umowie a tym samym nie może domagać się w przypadku wyboru jego oferty, na etapie wykonawstwa przesunięcia terminu realizacji Inwestycji.
 11. Oferent może kierować zapytania dotyczące inwestycji na wskazany adres mailowy maksymalnie do dnia poprzedzającego termin złożenia ofert
 12. Na życzenie Oferenta, Inwestor umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
 13. Oferent składając ofertę Inwestorowi jednocześnie oświadcza, że składa ofertę kompletną, uwzględniającą wszystkie prace i dostawy ujęte w dokumentacji przetargowej
 14. Inwestor nie dopuszcza składania ofert częściowych – każda oferta częściowa nie obejmująca całości prac wskazanych w dokumentacji projektowej wraz z dodatkowymi wytycznymi będzie odrzucona i nie będzie uwzględniana. Powyższe nie dotyczy dostaw i prac wskazanych w dokumentach przetargowych leżących po stronie Inwestora.
 15. Inwestor nie przewiduje negocjacji cenowo-terminowych po złożeniu ofert, a więc oferent składając ofertę ma świadomość, że składa ostateczną ofertę cenową, terminową i akceptuje warunki Umowne. Negocjacje przewidziane w harmonogramie przetargowym będą dotyczyć jedynie uszczegółowienia i uzupełnienia Umowy o zapisy i załączniki dotyczące wybranego Wykonawcy a nie będą dotyczyć ceny, terminów realizacji i innych warunków mających wpływ na decyzje oferentów przed złożeniem oferty takich jak kary umowne itp.
 16. Oferty należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres wskazany ogłoszeniu przetargu – oferty muszą być na piśmie podpisane przez osobę upoważnioną.
 17. Inwestor nie przewiduje w trakcie realizacji zamówień uzupełniających, za wyjątkiem dwóch przypadków:

  a. Wystąpienia istotnych błędów projektowych w projekcie wykonawczym dostarczanym przez Inwestora, które zostały wykryte po podpisaniu Umowy z Wykonawcą przez projektanta, Inwestora ani żadnego z Oferentów biorących udział w przetargu

  b. Inwestor w celu zapewnienia utrzymania gwarancji na poszycie dachu i uniknięcia sytuacji spornych w okresie gwarancji może zlecić Wykonawcy w drodze negocjacji montaż części wsporczej pod konstrukcję instalacji fotowoltaicznej (płytki wsporcze mocowane do dachu membraną metodą klejoną )

 18. Oferty muszą być złożone w walucie PLN - polskich złotych – wyrażone w kwotach netto
 19. Kryteria wyboru oferty:

  a. Maksymalna ocena 100pkt – wyliczana jako suma oceny za cenę i oceny za termin realizacji

  b. Cena – kryteria oceny ofert: i. Najniższa cena – 70pkt ii. Druga oferta – 65pkt iii. Trzecia oferta – 60pkt iv. Itd. każda kolejna oferta ocena niższa o „-5pkt” od poprzedniej

  c. Termin realizacji – kryterium oceny i. Oferty z terminem wykonania prac budowlanych do dnia 30.09.2024 włącznie i jednocześnie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do dnia 15.12.2024 – 30pkt ii. Oferty z terminem wykonania prac budowlanych dłuższym niż 30.09.2024 o 1-7 dni oraz z terminem uzyskania pozwolenia na użytkowanie do dnia 15.12.2024 - ocena 20pkt iii. Oferty z terminem wykonania prac budowlanych dłuższym niż 30.09.2024 o 8-14dni oraz z terminem uzyskania pozwolenia na użytkowanie do dnia 15.12.2024 – ocena 10pkt iv. Oferty z terminem wykonania prac budowlanych dłuższym niż 30.09.2024 o więcej niż 14dni – ocena 0pkt

  d. Oferty z terminem uzyskania pozwolenia na użytkowanie dłuższym niż 15.12.2024 niezależnie od oferowanego terminu zakończenia prac budowlanych oraz niezależnie od oferowanej ceny – ocena całościowa 0pkt.

  e. Inwestor do realizacji zadania wybierze ofertę z najwyższą oceną punktową.

  f. W przypadku gdyby na pierwszym miejscu były dwie oferty lub więcej z identyczną łączną oceną punktową, Inwestor odrzuci oferty z terminem wykonania prac budowlanych dłuższym niż 14 dni a jeśli i to nie doprowadzi do wyboru zwycięskiej oferty wybierze spośród pozostałych ofert, ofertę z najniższą ceną

  g. Inwestor oświadcza, że nie przewiduje kolejnych etapów ofertowych i negocjacji indywidualnych związanych z wyborem ofert a więc złożone oferty są ostateczne i tylko złożone oferty w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu będą uwzględniane w postępowaniu.

 20. Inwestor sporządzi protokół z oceny ofert i wyboru Wykonawcy oraz zamieści na stronie internetowej lub powiadomi wszystkich oferentów o dokonanym wyborze
 21. Dokumentacja przetargowa (projekt, informacje dodatkowe, wzór Umowy itp.) znajduje się do pobrania pod poniższym linkiem:
  https://www.dropbox.com/sh/fdrfwrgpg70z8nk/AADFD0fMBnfemVWtqB_4z6BXa?dl=0
 22. Dane kontaktowe do przesłania oferty oraz do wszelkich zapytań związanych z przetargiem:
  Osoba prowadząca – Jarosław Kalinowski
  Adres e-mail – jaroslaw.kalinowski@revico.pl
  Tel. kontaktowy – 602 150 139
 23. Harmonogram:

  a. Ogłoszenie przetargu – 24.01.2024r

  b. Termin złożenia ofert – maksymalnie do 08.02.2024

  c. Ocena ofert oraz wybór wykonawcy – 09.02.2024

  d. Negocjacje i podpisanie Umowy – do 16.02.2024

 24. Inwestor zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku wystąpienia istotnych warunków uniemożliwiających mu przeprowadzenie inwestycji i/lub braku ofert spełniających kryteria i oczekiwania Inwestora.

[Revico] Formularz zapisu na akcje(641114467.1) - II ogłoszenie