Energetyka to nasza specjalość

Wynik Postępowania przetargowego:

W wyniku postępowania przetargowego jako dostawca prasy do wciskania elementów złącznych wybrana została firma Tech Fast Sp. z o.o.

Firma REVICO S.A. ogłasza przetarg na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem prasy do wciskania elementów złącznych

Opis zadania:

1. Przedmiotem przetargu jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem fabrycznie nowej prasy do wciskania elementów złącznych – 1szt.

2. Prasa będąca przedmiotem przetargu musi umożliwiać zaprasowanie następujących elementów:
  a. Typ i zakres wciskanych elementów – kołki M3, M4, M5, M6, M8 i M10
  b. Długość wciskanych elementów – min 30mm
  c. Typ wciskanych kołków – FH, FHS, HFH
  d. Minimalny wysięg ramienia prasy (głębokość wsunięcia elementu, w który będzie wciskany kołek) – min. 600mm
  e. Skok prasy – min. 200mm
  f. Napęd hydrauliczny lub pneumatyczny
  g. Możliwość dostosowania do wciskania innych elementów złącznych

3. Inwestycja jest zlokalizowana na terenie siedziby firmy REVICO S.A. ul. Długa 3, Mirosław, 09-472 Słupno i tam będzie realizowany przedmiot niniejszego postępowania czyli dostawa, montaż, uruchomienie.

4. Inwestor oświadcza, że realizowana inwestycja w ramach niniejszego przetargu jest częścią szerszego planu inwestycyjnego firmy REVICO S.A., która jednocześnie ubiega się o dofinansowanie tych inwestycji w ramach „Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności”.

5. Inwestor oświadcza, że warunki przetargu są jawne i jednakowe dla wszystkich oferentów.

6. Inwestor oświadcza, że wszystkie wiadome mu informacje niezbędne do przygotowania ofert przez potencjalnych Dostawców jak również wzór Umowy na wykonawstwo zostaną udostępnione na stronie internetowej www.revico.pl w zakładce dotyczącej przetargów i są dostępne dla wszystkich oferentów. W przypadku pojawienia się w trakcie trwania przetargu dodatkowych informacji, będą one również zamieszczane na stronie internetowej.

7. Wymagania odnośnie przedmiotu postępowania
  a. Prasa musi być fabrycznie nowa
  b. Prasa musi mieć nacisk regulowany umożliwiający wciskanie wszystkich elementów wymienionych w pkt. 2
  c. Prasa musi umożliwiać wciskanie elementów złącznych w detale z zagiętymi krawędziami – dolny i górny element wciskający musi być w formie „wałka”
  d. Elementy wciskane będą do blach stalowych oraz nierdzewnych
  e. Wraz z prasą muszą być dostarczone wszystkie elementy niezbędne dla całego zakresu obsługiwanych elementów złącznych
  f. Jeśli prasa wymaga stosowania oleju (prasa hydrauliczna) to wraz z prasą musi być dostarczony olej w ilości wymaganej zgodnie z instrukcją obsługi prasy.
  g. Jeśli na czas transportu jakieś elementy są dostarczane luzem to ich montaż jest po stronie Dostawcy w tym także pierwsze napełnienie oleju.
  h. Wraz z prasą Dostawca dostarczy wszelkie wymagane prawem dokumenty, dopuszczenia i certyfikaty oraz instrukcje obsługi.
  i. Przewidywana termin dostawy prasy – październik 2024.
  j. Dostawca uprzedzi z wyprzedzeniem minimum 14-dniowym o możliwym terminie dostaw prasy i przekaże wytyczne do rozładunku i posadowienia. Dostawa musi być najpierw uzgodniona i nie może nastąpić wcześniej niż zostanie zakończona budowa nowej hali, która jest przewidywana na początek października 2024.
  k. Dopuszcza się przesunięcie terminu dostawy prasy na listopad 2024 jeśli Inwestor będzie miał opóźnienie w oddaniu budowanej hali gdzie będzie zainstalowana prasa.
  l. Gwarancja minimum 12 miesięcy od daty uruchomienia prasy

8. Oferent przystępując do przetargu zobowiązuje się do złożenia oferty zgodnej z wymaganiami wymienionymi w postępowaniu..

9. Oferent przystępując do przetargu oświadcza, że posiada niezbędne zasoby techniczne i finansowe do realizacji Inwestycji objętej przetargiem.

10. Do przetargu nie są dopuszczone firmy posiadające jakiekolwiek powiązania kapitałowe i/lub osobowe z Inwestorem lub którąkolwiek z jego spółek zależnych mogące mieć wpływ na konflikt interesów.

11. Oferent może kierować zapytania dotyczące przedmiotu postępowania na wskazany adres mailowy maksymalnie do dnia poprzedzającego termin złożenia ofert.

12. Oferent składając ofertę Inwestorowi jednocześnie oświadcza, że składa ofertę kompletną, uwzględniającą wszystkie prace i dostawy ujęte w dokumentacji przetargowej

13. Oferent dostarczy wraz z ofertą specyfikację techniczną potwierdzającą spełnienie wymagań technicznych.

14. Inwestor nie dopuszcza składania ofert częściowych – każda oferta częściowa nie obejmująca całości prac wskazanych w postępowaniu będzie odrzucona i nie będzie uwzględniana. Cena wskazana w ofercie musi być ceną łączną i obejmować wszystkie elementy niezbędne do spełnienia wymagań określonych w przetargu natomiast wszelkie ewentualne opcje dodatkowe mogą być wykazane ale wyraźnie wyodrębnione.

15. Inwestor co do zasady nie przewiduje negocjacji cenowo - terminowych po złożeniu ofert poza przypadkiem opisanym w pkt 16., a więc Oferent składając ofertę ma świadomość, że składa ostateczną ofertę cenową, terminową i akceptuje warunki Zamówienia. .

16. Inwestor zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do udzielenia wyjaśnień lub uzupełnienia złożonej oferty jeśli nie ma pewności co do kompletności oferty i spełnienia wszystkich wymagań mimo złożonego przez Oferenta oświadczenia o kompletności oferty.

17. Inwestor zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta lub kilku oferentów jeśli ich oferty są porównywalne technicznie i różnica w cenie nie przekracza 5%, którzy złożyli najkorzystniejszą ofertę na dodatkowe negocjacje cenowe lub jeśli Inwestor uzna, że najkorzystniejsza oferta nie spełnia jego oczekiwań.

18. Do przetargu dopuszczone są wyłącznie podmioty nie będące w stanie upadłości, restrukturyzacji i/lub likwidacji.

19. Oferty należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres wskazany ogłoszeniu przetargu – oferty muszą być na piśmie i podpisane przez osobę upoważnioną.

20. Oferty mogą być złożone tylko w walutach PLN lub EUR i wyrażone w kwotach netto. W celu porównania ofert złożonych w różnych walutach oferty wyrażone w EUR będą przeliczane wg średniego kursu EUR/PLN podawanego przez NBP na dzień terminu złożenia ofert określonego w harmonogramie przetargu (pkt 24.b.)

21. Kryterium wyboru oferty – cena 100%
  a. Cena – kryteria oceny ofert:
    i. Najniższa cena – 100pkt
    ii. Druga oferta – 95pkt
    iii. Trzecia oferta – 90pkt
    iv. Itd. każda kolejna oferta ocena niższa o „-5pkt” od poprzedniej
  b. Oferty z terminem dostawy dłuższym niż oczekiwany tj. maksymalnie do 30.11.2024 będą odrzucane.
  c. Oferty nie spełniające wymagań technicznych będą odrzucane.
  d. Inwestor do realizacji zadania wybierze ofertę z najwyższą oceną punktową z uwzględnieniem sytuacji opisanej w pkt 16.
  e. W przypadku gdyby na pierwszym miejscu były dwie oferty lub więcej z identyczną łączną oceną punktową, Inwestor Przeprowadzi dodatkowe negocjacje cenowe.
  f. Tylko złożone oferty w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu będą uwzględniane w postępowaniu.

22. Inwestor zamieści na stronie internetowej lub powiadomi wszystkich oferentów o dokonanym wyborze tj. o wybranym dostawcy.y

23. Dane kontaktowe do przesłania oferty oraz do wszelkich zapytań związanych z przetargiem:
    Osoba prowadząca – Jarosław Kalinowski
    Adres e-mail – jaroslaw.kalinowski@revico.pl
    Tel. kontaktowy – 602 150 139

24. Harmonogram:
  a. Ogłoszenie przetargu – 21.05.2024r
  b. Termin złożenia ofert – maksymalnie do 31.05.2024
  c. Ocena ofert, ewentualne wyjaśnienia i negocjacje oraz wybór Dostawcy – do 07.06.2024
  d. Podpisanie Zamówienia – do 14.06.2024
  e. Terminy w punktach c i d mogą ulec zmianie jeśli konieczny będzie dłuższy czas na ewentualne wyjaśnienia i negocjacje

25. Inwestor zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny jak i w przypadku wystąpienia istotnych warunków uniemożliwiających mu przeprowadzenie inwestycji i/lub braku ofert spełniających kryteria i oczekiwania Inwestora.

Opis przetragu na prasę do wciskania elementów złącznych

Zamówienie na prasę do wciskania elementów złącznych - wzór

Załącznik nr.2 - Oświadczenie o braku powiązań

 1. Przedmiotem przetargu jest budowa nowej hali produkcyjno – magazynowej wraz z zapleczem socjalnym, zbiornikiem odparowującym na wody opadowe i roztopowe oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na podstawie projektu wykonawczego.
 2. Na powyższe zadanie firma REVICO S.A. będąca Inwestorem posiada aktualne pozwolenie na budowę potwierdzone Decyzją nr 1064/2022 Starosty Płockiego z dnia 14.12.2022r.
 3. Inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr ewid. 26/15 i 26/16 położonych w miejscowości Mirosław, w obrębie ewid. 0013 Mirosław gm. Słupno, w powiecie płockim będących własnością firmy REVICO S.A
 4. Inwestor oświadcza, że realizowana inwestycja w ramach niniejszego przetargu jest częścią szerszego planu inwestycyjnego firmy REVICO S.A., która jednocześnie ubiega się o dofinansowanie tych inwestycji w ramach „Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności”.
 5. Inwestor oświadcza, że warunki przetargu są jawne i jednakowe dla wszystkich oferentów.
 6. Inwestor oświadcza, że wszystkie wiadome mu informacje niezbędne do przygotowania ofert przez potencjalnych Wykonawców jak również wzór Umowy na wykonawstwo zostaną udostępnione na stronie internetowej www.revico.pl w zakładce dotyczącej przetargów i są dostępne dla wszystkich oferentów. Dokumentacja zawiera kompletny projekt, informacje dodatkowe nie ujęte w projekcie (będące Załącznikiem nr 4 do Umowy) oraz wzór Umowy. W przypadku pojawienia się ważnych informacji lub zmian mających wpływ na przygotowanie ofert Inwestor zamieści stosowną informację na tej stronie dostępną dla wszystkich oferentów. Pozostałe Załączniki do Umowy będą uzupełniane na etapie podpisywania Umowy z Wykonawcą.
 7. Oferent przystępując do przetargu zobowiązuje się do złożenia oferty zgodnej z projektem a ewentualne zmiany zastosowanych urządzeń i materiałów nie mogą mieć gorszych parametrów techniczno-użytkowych niż wskazane w projekcie i musi uzyskać akceptację Inwestora.
 8. Oferent przystępując do przetargu oświadcza, że posiada niezbędne zasoby techniczne i finansowe do realizacji Inwestycji objętej przetargiem oraz przedstawi co najmniej 2 referencje na obiekty zrealizowane przez oferenta w przeciągu ostatnich 5 lat.
 9. Do przetargu nie są dopuszczone firmy posiadające jakiekolwiek powiązania kapitałowe i/lub osobowe z Inwestorem lub którąkolwiek z jego spółek zależnych mogące mieć wpływ na konflikt interesów. Oferent przystępując do przetargu złoży stosowne oświadczenie wraz z ofertą
 10. Inwestor wyraża zgodę na przedstawienie oferty uwzględniającej zmianę konstrukcji nośnej hali ze stalowej na żelbetową lub żelbetowo-stalową pod warunkiem, że nie ulegną zmianie zewnętrzne i wewnętrzne wymiary budowanej hali i nie zmienią się jej warunki użytkowe dotyczące w szczególności planowanego montażu suwnicy i jej wysokości podnoszenia oraz lokalizacji innych zaprojektowanych urządzeń i instalacji w tym instalacji fotowoltaicznej na dachu hali (objętej osobnym przetargiem). Oferent przedstawiając taką ofertę ze zmienioną konstrukcją nośną musi wykonać we własnym zakresie i na własny koszt projekt zamienny zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz przez uprawnionego projektanta. Oferent przed złożeniem ostatecznej oferty musi przedstawić do zatwierdzenia Inwestorowi koncepcję zmiany konstrukcji nośnej. Zmiany te w żaden sposób nie zwalniają Oferenta z dotrzymania terminu obowiązującego w przetargu i w Umowie a tym samym nie może domagać się w przypadku wyboru jego oferty, na etapie wykonawstwa przesunięcia terminu realizacji Inwestycji.
 11. Oferent może kierować zapytania dotyczące inwestycji na wskazany adres mailowy maksymalnie do dnia poprzedzającego termin złożenia ofert
 12. Na życzenie Oferenta, Inwestor umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
 13. Oferent składając ofertę Inwestorowi jednocześnie oświadcza, że składa ofertę kompletną, uwzględniającą wszystkie prace i dostawy ujęte w dokumentacji przetargowej
 14. Inwestor nie dopuszcza składania ofert częściowych – każda oferta częściowa nie obejmująca całości prac wskazanych w dokumentacji projektowej wraz z dodatkowymi wytycznymi będzie odrzucona i nie będzie uwzględniana. Powyższe nie dotyczy dostaw i prac wskazanych w dokumentach przetargowych leżących po stronie Inwestora.
 15. Inwestor nie przewiduje negocjacji cenowo-terminowych po złożeniu ofert, a więc oferent składając ofertę ma świadomość, że składa ostateczną ofertę cenową, terminową i akceptuje warunki Umowne. Negocjacje przewidziane w harmonogramie przetargowym będą dotyczyć jedynie uszczegółowienia i uzupełnienia Umowy o zapisy i załączniki dotyczące wybranego Wykonawcy a nie będą dotyczyć ceny, terminów realizacji i innych warunków mających wpływ na decyzje oferentów przed złożeniem oferty takich jak kary umowne itp.
 16. Oferty należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres wskazany ogłoszeniu przetargu – oferty muszą być na piśmie podpisane przez osobę upoważnioną.
 17. Inwestor nie przewiduje w trakcie realizacji zamówień uzupełniających, za wyjątkiem dwóch przypadków:

  a. Wystąpienia istotnych błędów projektowych w projekcie wykonawczym dostarczanym przez Inwestora, które zostały wykryte po podpisaniu Umowy z Wykonawcą przez projektanta, Inwestora ani żadnego z Oferentów biorących udział w przetargu

  b. Inwestor w celu zapewnienia utrzymania gwarancji na poszycie dachu i uniknięcia sytuacji spornych w okresie gwarancji może zlecić Wykonawcy w drodze negocjacji montaż części wsporczej pod konstrukcję instalacji fotowoltaicznej (płytki wsporcze mocowane do dachu membraną metodą klejoną )

 18. Oferty muszą być złożone w walucie PLN - polskich złotych – wyrażone w kwotach netto
 19. Kryteria wyboru oferty:

  a. Maksymalna ocena 100pkt – wyliczana jako suma oceny za cenę i oceny za termin realizacji

  b. Cena – kryteria oceny ofert: i. Najniższa cena – 70pkt ii. Druga oferta – 65pkt iii. Trzecia oferta – 60pkt iv. Itd. każda kolejna oferta ocena niższa o „-5pkt” od poprzedniej

  c. Termin realizacji – kryterium oceny i. Oferty z terminem wykonania prac budowlanych do dnia 30.09.2024 włącznie i jednocześnie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do dnia 15.12.2024 – 30pkt ii. Oferty z terminem wykonania prac budowlanych dłuższym niż 30.09.2024 o 1-7 dni oraz z terminem uzyskania pozwolenia na użytkowanie do dnia 15.12.2024 - ocena 20pkt iii. Oferty z terminem wykonania prac budowlanych dłuższym niż 30.09.2024 o 8-14dni oraz z terminem uzyskania pozwolenia na użytkowanie do dnia 15.12.2024 – ocena 10pkt iv. Oferty z terminem wykonania prac budowlanych dłuższym niż 30.09.2024 o więcej niż 14dni – ocena 0pkt

  d. Oferty z terminem uzyskania pozwolenia na użytkowanie dłuższym niż 15.12.2024 niezależnie od oferowanego terminu zakończenia prac budowlanych oraz niezależnie od oferowanej ceny – ocena całościowa 0pkt.

  e. Inwestor do realizacji zadania wybierze ofertę z najwyższą oceną punktową.

  f. W przypadku gdyby na pierwszym miejscu były dwie oferty lub więcej z identyczną łączną oceną punktową, Inwestor odrzuci oferty z terminem wykonania prac budowlanych dłuższym niż 14 dni a jeśli i to nie doprowadzi do wyboru zwycięskiej oferty wybierze spośród pozostałych ofert, ofertę z najniższą ceną

  g. Inwestor oświadcza, że nie przewiduje kolejnych etapów ofertowych i negocjacji indywidualnych związanych z wyborem ofert a więc złożone oferty są ostateczne i tylko złożone oferty w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu będą uwzględniane w postępowaniu.

 20. Inwestor sporządzi protokół z oceny ofert i wyboru Wykonawcy oraz zamieści na stronie internetowej lub powiadomi wszystkich oferentów o dokonanym wyborze
 21. Dokumentacja przetargowa (projekt, informacje dodatkowe, wzór Umowy itp.) znajduje się do pobrania pod poniższym linkiem:
  https://www.dropbox.com/sh/fdrfwrgpg70z8nk/AADFD0fMBnfemVWtqB_4z6BXa?dl=0
 22. Dane kontaktowe do przesłania oferty oraz do wszelkich zapytań związanych z przetargiem:
  Osoba prowadząca – Jarosław Kalinowski
  Adres e-mail – jaroslaw.kalinowski@revico.pl
  Tel. kontaktowy – 602 150 139
 23. Harmonogram:

  a. Ogłoszenie przetargu – 24.01.2024r

  b. Termin złożenia ofert – maksymalnie do 08.02.2024

  c. Ocena ofert oraz wybór wykonawcy – 09.02.2024

  d. Negocjacje i podpisanie Umowy – do 16.02.2024

 24. Inwestor zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przypadku wystąpienia istotnych warunków uniemożliwiających mu przeprowadzenie inwestycji i/lub braku ofert spełniających kryteria i oczekiwania Inwestora.

[Revico] Formularz zapisu na akcje(641114467.1) - II ogłoszenie